e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Aktualności i Ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dąb" z siedzibą w Szczecinie ul. Rydla 71A jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Bezrzeczu przy ul. Cynamonowej numer 47, składającego się z pokoju dziennego, kuchni, łazienki, strychu i pralni o łącznej powierzchni użytkowej 43,6 m2 (objętego księgą wieczystą nr SZ2S/ 00040387/7).

Spółdzielnia informuje o możliwości sprzedaży ww. lokalu za jednorazowym uiszczeniem ceny sprzedaży (Wariant I) albo w systemie ratalnym (Wariant II).

Wariant I: w przypadku sprzedaży lokalu za jednorazowym uiszczeniem ceny sprzedaży, zapłata ceny lokalu nastąpi jednorazowo najpóźniej w przeddzień zawarcia aktu notarialnego zbycia lokalu.

Wariant II: w przypadku sprzedaży lokalu w systemie ratalnym minimalna wpłata na poczet ceny nie może być mniejsza niż 20% ceny sprzedaży lokalu. Spłata pozostałej części ceny sprzedaży lokalu następuje w ratach miesięcznych przez okres maksymalnie 15 lat, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej. Przeniesienie własności lokalu nastąpi po zapłacie całej ceny lokalu.
 
Spółdzielnia zaprasza do składania ofert opiewających na kwotę nie niższą niż 292.120,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia, 00/100 złotych) w przypadku wyboru Wariantu I albo na kwotę nie niższą niż 303.020,00 zł (słownie: trzysta trzy tysiące dwadzieścia, 00/100 złotych) w przypadku wyboru Wariantu II.

Oferty prosimy złożyć do dnia 22.10.2020 r. w kopercie z napisem „Oferta na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Bezrzeczu ul. Cynamonowa 47/6 – w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Dąb" w Szczecinie ul. Rydla 71A, lub listownie na podany adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dąb" 70-783 Szczecin ul. Rydla 71A. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej "Dąb" w Szczecinie. Oferta powinna zawierać również: imię i nazwisko, adres do doręczeń Oferenta oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności administratora danych Spółdzielni Mieszkaniowej "Dąb" w Szczecinie dostępnej na stronie internetowej www.smdab.szczecin.pl.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie poinformowany o przyjęciu jego oferty pisemnie w terminie do dnia 29.10.2020r (data wysyłki) na adres wskazany w ofercie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty według swojego uznania lub odstąpienia od sprzedaży bez podania powodu.

Umowa sprzedaży powyższego lokalu zostanie zawarta z osobą, której oferta zostanie przyjęta przez Spółdzielnię, w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią.

Informacje na temat lokalu, warunków i zasad sprzedaży można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółdzielni pod nr telefonu (91) 46 05 306, (91) 46 05 313.

Lokal zbywany jest w istniejącym stanie technicznym i można go oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod nr telefonu (91) 46 05 306, (91) 46 05 313.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Treść niniejszego zaproszenia do składania ofert nie ma charakteru wiążącego.
 

Pobierz: