e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Opłat

REGULAMIN
ustalania wysokości opłat od czynności prawnych i faktycznych oraz w związku z wydawaniem dokumentów dla potrzeb członków i innych osób w Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Szczecinie.
/stan prawny na dzień 21.12.2016 r./

§ 1.
Regulamin niniejszy zostaje wydany na podstawie i w oparciu o § 128 w związku z treścią § 102 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Szczecinie, zwanej dalej Spółdzielnią, oraz w związku z treścią art. 5 § 1 pkt 4 i art. 67 ustawy z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze /tekst jednolity: Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r./ oraz art. 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych /tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm./.
 
§ 2.
1. Spółdzielnia pobiera opłaty od czynności prawnych i faktycznych oraz w związku z wydawaniem dokumentów, w następujących przypadkach i w niżej określonej wysokości:
1/ przy rejestracji wniosku i dokonaniu czynności związanych z przekształceniem lub przeniesieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności – w kwocie 50 zł,
2/ przy dokonaniu czynności i sporządzaniu dokumentacji związanej z zamianą lokalu mieszkalnego o statusie „lokatorskim” - w kwocie 100 zł,
3/ przy sporządzeniu dokumentacji potrzebnej do założenia księgi wieczystej oraz potrzebnej do dokonania wpisów w księdze wieczystej – w kwocie 50 zł,
4/ przy wydaniu duplikatu przydziału lokalu lub domu jednorodzinnego - w kwocie 50 zł,
5/ przy wydaniu zaświadczenia potwierdzającego tytuł prawny do lokalu lub domu jednorodzinnego, w związku z ich obrotem na rynku wtórnym - w kwocie 50 zł,
6/ przy załatwianiu przez Spółdzielnię spraw związanych z wydawaniem aktualnych odpisów z ksiąg wieczystych prowadzonych dla spółdzielczych własnościowych praw do lokali dla nieruchomości lokalowych, nieruchomości budynkowych oraz nieruchomości gruntowych dla potrzeb obrotu na rynku wtórnym w wysokości 60 zł,
7/ przy dokonaniu czynności i sporządzeniu na rzecz członków Spółdzielni kopii uchwał organów Spółdzielni, protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, w wysokości:
a) dla dokumentów z bieżącego roku kalendarzowego: 0,80 zł za każdą rozpoczętą stronę A4 kopii dokumentu źródłowego,
b) dla dokumentów z lat poprzednich w stosunku do roku, w którym wystąpiono z wnioskiem o wydanie kopii: 1,30 zł za każdą rozpoczętą stronę A4 kopii dokumentu źródłowego,
c) dla dokumentów o formatach przekraczających wymiary strony A4 - jako krotność wysokości opłat określonych w punktach a i b, wynikającą z ilości stron A4 składających się na format dokumentu źródłowego, liczonej za każdą rozpoczętą stronę A4.
2. Czynności prawne i faktyczne oraz wydawanie dokumentów, o których jest mowa w ust. 1 pkt od 1 do 6 niniejszego paragrafu, są dokonywane i wydawane na wniosek członka lub innej osoby uprawnionej, w terminie najpóźniej 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. Czynności prawne i faktyczne oraz wydawanie dokumentów, o których jest mowa w ust. 1 pkt 7 niniejszego paragrafu, są dokonywane i wydawane na wniosek członka lub innej osoby uprawnionej, w terminie najpóźniej 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku, precyzyjnego określenia zakresu żądanych dokumentów i uiszczenia opłaty.
 
§ 3.
1. Opłaty, określone w § 2 ust. 1 pkt 1 do 7 niniejszego Regulaminu, są wpłacane przez członka lub inną osobę uprawnioną w kasie Spółdzielni, bezzwłocznie po złożeniu wniosku o dokonanie żądanej czynności prawnej i faktycznej i przed wydaniem żądanego dokumentu.
2. Oprócz opłat, o których mowa w § 2, Spółdzielnia pobiera opłaty za zaświadczenie, wymagane dla dokonywania czynności faktycznych i prawnych. Opłaty powyższe pobierane są w wysokości faktycznie ponoszonych kosztów przez Spółdzielnię.
 
§ 4.
Spółdzielnia dokonuje czynności prawnych i faktycznych oraz wydaje dokumenty, określone w niniejszym Regulaminie, zgodnie z rzeczywistym stanem danej sprawy, wynikającym z jej dokumentacji źródłowej.

§ 5.
Potwierdzeniem uiszczenia opłaty lub opłat, określonych w niniejszym Regulaminie, jest dowód wpłaty, wydany członkowi lub innej osobie uprawnionej, którego kopię lub potwierdzoną kserokopię składa się do akt danej sprawy, załatwionej przez Spółdzielnię.
 
§ 6.
Wpływy z opłat, wymienionych w niniejszym Regulaminie, przeznaczane są na pokrycie kosztów dokonywania czynności prawnych i faktycznych oraz kosztów wydawania dokumentów, żądanych przez członków lub inne osoby uprawnione w zakresie określonym w tym Regulaminie.

§ 7.
Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu 24 lutego 2004 r. (Uchwała Nr 66/2004) i obowiązuje od dnia jego uchwalenia.