e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Podziału obowiązków

REGULAMIN
podziału obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie używania i napraw wewnątrz lokali oraz domów jednorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Szczecinie

 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA
 
§ 1.
Niniejszy regulamin zostaje wydany w oparciu o § 88 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb" w Szczecinie, zwanej dalej Spółdzielnią.
§ 2.
1. Regulamin określa zasady używania lokali oraz obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w budynkach i obiektach stanowiących własność Spółdzielni oraz lokalach wyodrębnionych na własność w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
2. Regulamin obowiązuje członków Spółdzielni i inne osoby, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu oraz osoby faktycznie korzystające z lokalu, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu.
3. Regulamin obowiązuje właścicieli lokali w takim zakresie, w jakim nie narusza to prawa odrębnej własności lokalu bądź praw z nią związanych.
4. Regulamin stosuje się do najemców i dzierżawców lokali, o ile umowa zawarta ze Spółdzielnią nie stanowi inaczej.
§ 3.
Przez osobę korzystającą z lokalu w rozumieniu niniejszego Regulaminu – zwaną dalej użytkownikiem lokalu – rozumie się członka Spółdzielni, osobę nie będącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje prawo do lokalu, najemcę, dzierżawcę, a także inne osoby faktycznie korzystające z lokalu.
 
§ 4.
1. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspakajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.
2. Lokalem mieszkalnym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest również pracownia twórcy, przeznaczona do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.
3. Postanowienie ust. 1 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkaniowe, w tym do lokali użytkowych, garaży wielostanowiskowych, pomieszczeń przynależnych oraz pomieszczeń wspólnych.
4. Domem jednorodzinnym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest dom mieszkalny, jak również samodzielna część domu bliźniaczego lub szeregowego przeznaczona przede wszystkim do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, do którego stosuje się postanowienia tego Regulaminu dotyczące lokali.
5. Przez używanie lokali, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, należy rozumieć wykorzystywanie lokali w celach mieszkaniowych, użytkowych, gospodarczych, społecznych, oświatowych i kulturalnych oraz sportowych i rekreacyjnych.
6. Przez naprawę, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, należy rozumieć roboty remontowe i konserwacyjne oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych części i elementów wykończenia oraz wyposażenia wnętrza lokali i wnętrza domów jednorodzinnych.
7. Do wnętrza lokalu nie zalicza się zewnętrznej powierzchni drzwi wejściowych, o ile nie były wymienione przez użytkownika, a także powierzchni ścian loggii oraz te powierzchnie zewnętrzne balkonów, które stanowią elementy konstrukcji i elewacji budynków.
8. Do wnętrza domu jednorodzinnego nie zalicza się powierzchni zewnętrznej dachu oraz powierzchni zewnętrznej ścian i elewacji domu jednorodzinnego.
 
II. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI
 
§ 5.
1. Spółdzielnia jest obowiązana do utrzymywania budynku w należytym stanie techniczno-użytkowym oraz zapewnienia sprawnego działania istniejących w nim instalacji i urządzeń technicznych.
2. Spółdzielnia jest obowiązana dokonywać okresowych kontroli stanu technicznego budynku, instalacji wewnętrznych oraz przewodów kominowych i wentylacyjnych, z częstotliwością i w zakresie określonym w przepisach Prawa budowlanego i innych przepisach powszechnie obowiązujących.
3. Utrzymanie i eksploatacja instalacji i urządzeń teletechnicznych stanowiących wyposażenie lokalu, takich jak: instalacja telewizji kablowej, instalacja telefoniczna, instalacja internetowa, z których korzystanie odbywa się na podstawie indywidualnych umów zawartych przez użytkowników lokali z operatorami sieci należy do obowiązków stron tych umów, zgodnie z ich postanowieniami.
4. Postanowienia ust. 1, ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do domu jednorodzinnego przydzielonego członkowi Spółdzielni, z wyłączeniem pomieszczeń położonych poza domem jednorodzinnym.
§ 6.
Do obowiązków Spółdzielni należy w szczególności:
1) naprawa instalacji elektrycznej, znajdującej się wewnątrz lokalu i wewnątrz domu jednorodzinnego w okresie gwarancji i rękojmi, z wyłączeniem gniazd wtykowych, przełączników i wszelkich odbiorników energii elektrycznej oraz innych urządzeń użytkowych, a także z wyłączeniem mechanicznych i przeciążeniowych uszkodzeń elementów instalacji,
2) naprawa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, łącznie z grzejnikami i innymi urządzeniami (wymiennikowe stacje mieszkaniowe, rozdzielacze wewnątrzlokalowe), z wyłączeniem mechanicznych uszkodzeń zaworów termostatycznych i innych urządzeń regulacyjnych i pomiarowych, a także z wyłączeniem grzejników i innych elementów instalacji centralnego ogrzewania wymienionych lub przerobionych własnym staraniem przez użytkowników lokali,
3) naprawa wewnętrznej instalacji gazowej, kuchenek gazowych, term, piecyków gazowych i podobnych urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi,
4) naprawa wewnętrznej instalacji gazowej do zaworu przed gazomierzem, o ile gazomierz znajduje się wewnątrz lokalu oraz naprawa wewnętrznej instalacji gazowej do pierwszego zaworu odcinającego, jeżeli gazomierz znajduje się poza lokalem, po okresie gwarancji i rękojmi,
5) naprawa wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłej wody oraz przewodów doprowadzających wodę z instalacji wewnętrznej do urządzeń techniczno-sanitarnych i innych urządzeń użytkowych, znajdujących się w lokalu i wewnątrz domu jednorodzinnego w okresie gwarancji i rękojmi,
6) naprawa wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody, od strony pionu do zaworu odcinającego za urządzeniem pomiarowym wewnątrzlokalowym (wodomierzem) włącznie, po okresie gwarancji i rękojmi,
7) naprawa wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, z wyłączeniem poziomów odpływowych od urządzeń sanitarnych oraz urządzeń sanitarnych znajdujących się wewnątrz lokalu, po okresie gwarancji i rękojmi,
8) naprawa konstrukcji ścian i stropów wewnątrz lokalu z wyłączeniem przegród przebudowanych przez użytkowników lokalu i ewentualnych uszkodzeń innych elementów budynku i lokalu powstałych w związku z przebudowaniem przegród,
9) naprawa zewnętrznych powierzchni ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym,
10) malowanie zewnętrznej powierzchni drzwi wejściowych, o ile nie były wymienione przez użytkowników lokalu,
11) systematyczne prowadzenie dezynfekcji zsypów, komór zsypowych i śmietników oraz w razie potrzeby, dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń ogólnego użytku w budynkach mieszkalnych.
§ 7.
1. W przypadku zabudowania przez użytkownika lokalu instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz innej instalacji i innych urządzeń znajdujących się wewnątrz lokalu i domu jednorodzinnego, koszty demontażu obudowy kafelkami, glazurą lub innymi materiałami ochronno-dekoracyjnymi w razie prowadzenia robót remontowo-naprawczych, jak również w przypadku opróżnienia lokalu, obciążają użytkownika lokalu.
2. W przypadku stwierdzenia zmian w instalacjach i urządzeniach oraz przegrodach wewnętrznych znajdujących się wewnątrz lokalu i domu jednorodzinnego, dokonanych przez użytkownika lokalu we własnym zakresie, naprawa tych instalacji i urządzeń polegać będzie na doprowadzeniu ich do stanu pierwotnego, na koszt użytkownika lokalu.

III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW LOKALI
 
§ 8.
1. Użytkownik lokalu jest obowiązany utrzymywać lokal i pomieszczenia do niego przynależne i pomocnicze oraz dom jednorodzinny we właściwym stanie technicznym i użytkowym oraz sanitarnym, a także przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu porządku domowego, jak również postanowień innych regulaminów spółdzielczych określających prawa i obowiązki członków Spółdzielni oraz użytkowników lokali nie będących członkami Spółdzielni, w zakresie używania lokali i domów jednorodzinnych.
2. Użytkownik lokalu jest obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania, jak windy, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku i domu jednorodzinnego.
3. Użytkownik lokalu jest obowiązany udostępnić lokal, pomieszczenia przynależne oraz inne przypisane do lokalu pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze w celu przeprowadzenia remontu, konserwacji, wymiany lub modernizacji wspólnych elementów budynku i instalacji wewnętrznych.
 
§ 9.
1. Wszelkie naprawy, nie należące do obowiązków Spółdzielni, obciążają użytkowników lokali.
2. Zaleca się użytkownikom lokali okresowe odnawianie lokali i domów jednorodzinnych.
 
§ 10.
Użytkownika lokalu obciąża w szczególności wymiana, naprawa i konserwacja:
1) podłóg, posadzek, tynków wewnętrznych, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych wewnątrz lokalu i domu jednorodzinnego oraz posadzek balkonów, loggii i tarasów, z wyłączeniem elementów posiadających wady fizyczne istniejące w czasie odbioru budynku oraz wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie odbioru,
2) okien i drzwi, chyba że Rada Osiedla Spółdzielczego postanowi inaczej,
3) wbudowanych mebli i innego wyposażenia wewnętrznego,
4) trzonów kuchennych, kuchni i przepływowych grzejników wody (gazowych, elektrycznych, węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, muszli ustępowych, sedesów, zlewów, zlewozmywaków, umywalek, syfonów, baterii, zaworów czerpalnych, pieców gazowych, elektrycznych, węglowych i akumulacyjnych, osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, gniazd antenowych i aparatów odbiorczych instalacji domofonowej oraz innych urządzeń wraz z elementami łączącymi te urządzenia z instalacją wodno-kanalizacyjną, instalacją elektryczną, instalacją gazową oraz innym rodzajem sieci i przewodów, przechodzących i znajdujących się wewnątrz lokalu i domu jednorodzinnego wraz z tymi instalacjami i przewodami wewnątrz lokalu, z zastrzeżeń postanowień zawartych w § 6 niniejszego Regulaminu,
5) przewodów odpływowych i dopływowych urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz innych urządzeń sanitarnych, aż do pionów zbiorczych (do zaworu odcinającego przed wodomierzem i do trójnika pionu kanalizacyjnego), w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,
6) innych elementów wyposażenia lokalu oraz pomieszczeń przynależnych i pomocniczych oraz domu jednorodzinnego poprzez:
a) malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzonych tynków, ścian i sufitów,
b) malowanie drzwi i okien oraz urządzeń grzewczych i wodno-kanalizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia przed zużyciem i zniszczeniem.
7) instalacji elektrycznej wewnątrz lokalu i domu jednorodzinnego,
8) instalacji domofonowej oraz instalacji wideofonu wewnątrz lokalu i domu jednorodzinnego,
9) wewnętrznej instalacji gazowej od odbiorników gazu do zaworu za gazomierzem, o ile gazomierz znajduje się wewnątrz lokalu oraz naprawa wewnętrznej instalacji gazowej od odbiorników gazu do zaworu odcinającego instalację od pionu, jeżeli gazomierz znajduje się poza lokalem.
 
§ 11.
Do obowiązków użytkowników lokali należy także:
1) naprawa i likwidacja wszelkich szkód powstałych w związku z zabudowaniem przez użytkownika lokalu instalacji wodno-kanalizacyjnej i węzłów sanitarnych oraz innych instalacji i urządzeń techniczno-sanitarnych, wykonanym w ramach ponadnormatywnego wykończenia lokali i domów jednorodzinnych,
2) bezzwłoczne zawiadomienie gospodarza domu lub przedstawicieli właściwej Administracji Osiedla Spółdzielczego lub Pogotowia lokatorskiego o uszkodzeniach i awariach urządzeń znajdujących się wewnątrz lokali i domów jednorodzinnych oraz wewnątrz i na zewnątrz budynków i domów jednorodzinnych. Przez bezzwłoczne zawiadomienie o uszkodzeniach i awariach rozumie się zawiadomienie dokonane jeszcze w dniu powstania tych uszkodzeń lub awarii, a wyjątkowo bezzwłocznie następnego dnia i to tylko wówczas, gdy w dniu awarii lub uszkodzenia niemożliwy był kontakt z gospodarzem domu, Administracją Osiedla Spółdzielczego, Pogotowiem lokatorskim lub z innym upoważnionym przedstawicielem Spółdzielni.
 
§ 12.
1. Użytkownik lokalu jest obowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych z jego winy lub z winy jego domowników albo osób, za które ponosi on odpowiedzialność w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.
2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dotyczy tak szkód powstałych na zewnątrz, jak i wewnątrz lokalu lub domu jednorodzinnego.
3. Użytkownikowi lokalu nie wolno:
a) instalować anten telewizyjnych, satelitarnych, radiowych i innych na zewnątrz budynku, niezgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie warunków wydawania pozwoleń na montaż anten satelitarnych, RTV i internetowych na zewnętrz lokali,
b) instalować urządzenia techniczne, w tym klimatyzacyjne, na zewnętrznych elementach budynku bez pisemnej zgody Spółdzielni,
c) zmieniać miejsca odprowadzania spalin,
d) zasłaniać i zatykać kratek wentylacyjnych w lokalu,
e) zmniejszać przekroje otworów i kratek wentylacyjnych w lokalu,
f) montować wentylatorów wyciągowych z napędem elektrycznym i okapów kuchennych z wentylatorem elektrycznym z podłączeniem przewodu tłocznego do przewodu kominowego lub wentylacyjnego, z wyjątkiem budynków wyposażonych w niezależne kanały wentylacyjne przeznaczone na ten cel,
g) zamurowywać otworów wyczystnych przewodów kominowych.
 
§ 13.
Użytkownik lokalu, który zabezpieczył lokal przed stratami ciepła poprzez dodatkowe, indywidualne uszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowej oraz zabudową balkonu, loggi i tarasów, powinien uwzględnić konieczność dostarczenia niezbędnej ilości powietrza dla zapewnienia prawidłowej wentylacji lokalu.

IV. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWE

§ 14.
1. Przekazanie przez Spółdzielnię lokalu i domu jednorodzinnego jej członkowi, jak również zwrot lokalu i domu jednorodzinnego przez członka Spółdzielni, następuje na podstawie protokołu sporządzonego przez przedstawiciela Administracji Osiedla Spółdzielczego lub przez innego przedstawiciela Spółdzielni w jego obecności. Protokół ten określa stan techniczny i użytkowy, stopień zużycia lokalu i domu jednorodzinnego oraz stan znajdujących się w nim instalacji i urządzeń, a także inne dane związane z używaniem i eksploatacją lokalu i domu jednorodzinnego. Wymieniony powyżej protokół stanowi dokument, będący podstawą do rozliczeń członka ze Spółdzielnią w związku z przekazaniem lub zwrotem lokalu albo domu jednorodzinnego.
2. Wartość zdanego do Spółdzielni lokalu lub domu jednorodzinnego określa się na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego.
3. Postanowienia zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczą lokali i domów jednorodzinnych, których sprzedaż lub nabycie odbywa się bez pośrednictwa Spółdzielni.

§ 15.
1. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniu szkody, członek Spółdzielni lub inna osoba korzystająca z lokalu lub budynku jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal lub budynek w celu usunięcia awarii. Jeżeli członek Spółdzielni lub inna osoba jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu lub budynku, upoważniony przedstawiciel Spółdzielni ma prawo wejść do lokalu lub budynku w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy Straży Pożarnej, także przy jej udziale.
2. Jeżeli otwarcie lokalu lub budynku nastąpiło pod nieobecność pełnoletniej osoby z niego korzystającej, Spółdzielnia jest obowiązana zabezpieczyć lokal lub budynek oraz znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia tej osoby. Z wymienionych czynności sporządza się protokół.
3. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu użytkownik lokalu powinien także udostępnić Spółdzielni lokal lub budynek w celu:
1) dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu lub budynku oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania,
2) zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających użytkownika lokalu.
4. Jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu obciążającego Spółdzielnię, przebudowy lub przeprowadzenia modernizacji, Spółdzielnia może żądać od użytkowników lokali lub innych osób korzystających z tego lokalu lub budynku jego udostępnienia w celu wykonania koniecznych robót po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ich udostępnienia.
5. Jeżeli rodzaj remontu lub zamierzonej modernizacji budynku, w rozumieniu ust. 4 niniejszego paragrafu, tego wymaga, użytkownik lokalu lub osoby korzystające z lokalu lub budynku obowiązane są na żądanie i koszt Spółdzielni w uzgodnionym terminie przenieść się do lokalu zamiennego na okres wykonywania napraw lub modernizacji, ściśle oznaczony i podany do wiadomości zainteresowanym. Okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
6. W okresie używania lokalu zamiennego użytkownik lokalu wnosi opłaty jedynie za używanie tego lokalu. Opłaty za używanie lokalu zamiennego, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie mogą być wyższe niż opłaty za używanie lokalu lub budynku dotychczasowego.
7. Lokalem zamiennym, o którym mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, jest lokal zamienny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, 1309).
 
§ 16.
Roboty, prace i naprawy obciążające Spółdzielnię, odbywają się zgodnie z planami remontów budynków i domów jednorodzinnych, uchwalonymi przez Rady Osiedli Spółdzielczych lub inny uprawniony organ Spółdzielni w ramach kosztów gospodarki zasobami spółdzielczymi danego Osiedla lub zespołu budynków albo zespołu domów jednorodzinnych. Terminy realizacji tego rodzaju robót, prac i napraw, określają Kierownicy Administracji Osiedli Spółdzielczych lub inne uprawnione organy Spółdzielni.
 
§ 17.
Prawa i obowiązki Spółdzielni oraz najemców w zakresie używania oraz podziału obowiązków, dotyczących napraw wewnątrz lokali spółdzielczych i domów jednorodzinnych, regulują odrębnie zawierane umowy najmu, do których zastosowanie mają odpowiednie przepisy k.c.
 
§ 18.
1. Użytkownik lokalu obowiązany jest wywieźć na własny koszt gruz i inne pozostałości po wykonywanych wewnątrz lokalu robotach remontowych i modernizacyjnych w sposób uzgodniony z właściwą Administracją Osiedla Spółdzielczego.
2. Prace remontowe i modernizacyjne przeprowadzane przez użytkownika wewnątrz lokalu, które wymagają wyłączenia z użytkowania lub zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń i instalacji w budynku wymagają zgody Spółdzielni oraz wcześniejszego – co najmniej jednodniowego – poinformowania ustnego lub pisemnego pozostałych użytkowników lokali w budynku.
 
V. ZASADY UŻYWANIA PIWNIC I TARASÓW
 
§ 19.
Piwnice w budynku mieszkalnym są pomieszczeniami gospodarczymi przeznaczonymi do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych.
 
§ 20.
Użytkownicy korzystający z piwnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej; w szczególności niedozwolone jest przechowywanie w piwnicy materiałów wybuchowych (np. napełnionych butli gazowych, itp.) i łatwopalnych (np. benzyny, środków chemicznych, itp.), a także używanie otwartego ognia.
§ 21.
Niedopuszczalne jest przechowywanie w piwnicy odpadków, gnijących jarzyn i ziemniaków oraz innych produktów wydzielających przykry zapach lub mogących być żerem dla gryzoni i insektów.
 
§ 22.
Niedopuszczalne jest zastawianie korytarzy piwnicznych meblami, zdemontowanymi urządzeniami z mieszkań oraz temu podobnymi przedmiotami.
§ 23.
Zabrania się samodzielnego doprowadzania do piwnic energii elektrycznej, pobranej z tablicy rozdzielczej lub opraw oświetleniowych, znajdujących się w korytarzach piwnicznych. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie instalacji elektrycznej w piwnicach do zasilania lodówek, zamrażarek i jakichkolwiek innych urządzeń i artykułów gospodarstwa domowego i urządzeń technicznych (np. wiertarek, pił, tokarek, itp.).
§ 24.
Piwnice w budynku mieszkalnym i wszystkie inne pomieszczenia w kondygnacji piwnicy (wózkownie, pomieszczenia na rowery, pralnie, pomieszczenia techniczne) winny być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
§ 25.
Tarasy winny być użytkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż. Niedopuszczalne jest używanie na tarasie urządzeń gastronomicznych, powodujących zadymienie oraz innych temu podobnych przedmiotów.
§ 26.
Taras może być użytkowany jako miejsce do rekreacji. Na tarasach obowiązuje cisza nocna w godz. od 2200 do 600.
§ 27.
Niedopuszczalne jest użytkowanie tarasów jako składowisk zdemontowanych urządzeń i mebli, gnijących odpadków, śmieci i innych produktów stanowiących pokarm gryzoni i insektów, a także przedmiotów szpecących wygląd tarasów i elewacji budynku, w tym suszenie bielizny ponad balustradą tarasu.
 
§ 28.
Obowiązkiem użytkownika tarasu jest utrzymanie porządku i czystości na tarasie oraz usuwanie śniegu w okresie zimowym.
§ 29.
1. Zabrania się podlewania roślin posadzonych w donicach na tarasie za pomocą węży ogrodniczych.
2. Podlewanie roślin powinno odbywać się z należytą ostrożnością gwarantującą ochronę posadzki przed zalaniem i zniszczeniem.
3. Skrzynie i donice, w których sadzone są rośliny winny nadawać się do ich szybkiego usunięcia lub przemieszczenia.
§ 30.
Użytkownik tarasu jest odpowiedzialny za zniszczenie posadzki tarasu, przegród poziomych i pionowych ograniczających taras oraz pomieszczeń garaży pod tarasem i znajdujących się w nich pojazdów i przedmiotów, jeżeli nastąpiło ono z powodu niewłaściwego użytkowania tarasu i niestosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 31.
Użytkownik tarasu jest obowiązany udostępnić taras w celu wykonania robót remontowych przegród poziomych i pionowych ograniczających taras oraz remont elewacji budynku, w tym do opróżnienia tarasu z przedmiotów utrudniających remont.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 32.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Statutu oraz odpowiednie przepisy Prawa spółdzielczego, a także przepisy innych ustaw, dotyczące lokali spółdzielczych i domów jednorodzinnych.
 
§ 33.
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb" w Szczecinie w dniu 24.10.2019 r. (Uchwała Nr 52/2019) i obowiązuje od dnia 01.11.2019 r.