e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Porządku domowego

REGULAMIN
PORZĄDKU DOMOWEGO I UŻYTKOWANIA LOKALI W ZASOBACH
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DĄB” W SZCZECINIE


ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Niniejszy Regulamin zostaje uchwalony na podstawie § 88 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb" w Szczecinie, w związku z treścią art. 5 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 275) i w związku z treścią art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 845 ze zm.).
§ 2.
Regulamin obowiązuje członków Spółdzielni i inne osoby, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu oraz osoby faktycznie korzystające z lokali, pomieszczeń wspólnych oraz terenów zewnętrznych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Szczecinie.
§ 3.
Przez osobę korzystającą z lokalu w rozumieniu niniejszego regulaminu – zwaną dalej użytkownikiem lokalu – rozumie się członka Spółdzielni, osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje prawo do lokalu, najemcę, dzierżawcę, a także inne osoby przebywające w lokalu.
§ 4.
1. Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu zobowiązana jest zawiadomić Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących lub użytkujących lokal oraz o innych istotnych zmianach dotyczących lokalu, a w szczególności o zmianach w zakresie prawa własności.
2. Zawiadomienie o zmianie liczby osób zamieszkujących lokal dokonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o liczbie osób zamieszkałych w lokalu.

ROZDZIAŁ II. UTRZYMANIE BUDYNKÓW I LOKALI

§ 5.
Administracja Osiedla Spółdzielczego zobowiązana jest do:
1) przekazywania lokali Spółdzielni osobom uprawnionym, w tym lokali w nowo zrealizowanych inwestycjach, oraz sporządzania protokołów zdawczo-odbiorczych dokumentujących przekazanie lokali,
2) usuwania wad i usterek budowlanych, ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników lokali, w terminach obustronnie uzgodnionych, jednak nie dłuższych niż jeden miesiąc od zgłoszenia wady, z wyłączeniem wad, przy których istnieje trudność ustalenia przyczyny ich powstania oraz tych, których usunięcie wymaga określonych warunków atmosferycznych, które usuwane będą niezwłocznie po zaistnieniu właściwych warunków do ich usunięcia,
3) protokolarnego odbioru lokalu w przypadku opróżnienia i wydania lokalu Spółdzielni.
§ 6.
Administracja Osiedla Spółdzielczego zobowiązana jest do bieżącej obsługi użytkowników lokali i załatwiania ich wniosków oraz skarg dotyczących spraw ogólnych i indywidualnych, a ponadto do dbałości o właściwy stan techniczny, użytkowy i sanitarny części wspólnych nieruchomości, w tym:
1) utrzymania czystości i estetyki klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, wind, zsypów, elewacji budynków, placów zabaw, terenów zielonych, chodników, dojść do budynków i innych elementów oraz obiektów ogólnego użytku,
2) zapewnienia sprawnego funkcjonowania wszelkich instalacji i urządzeń, stanowiących stałe wyposażenie budynków,
3) wykonywania okresowych kontroli obiektów, w tym kontroli wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2019 poz. 1186 ze zm.).
4) wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów,
5) dokonywania niezbędnych remontów i prowadzenia bieżącej konserwacji części wspólnych nieruchomości,
6) zapewnienia dogodnych i bezpiecznych dojść do budynków i lokali,
7) zapewnienia oświetlenia klatek schodowych, wejść do budynków i korytarzy piwnicznych,
8) zapewnienia właściwej informacji o funkcjonowaniu Administracji Osiedla Spółdzielczego i organów samorządowych Spółdzielni, telefonach alarmowych oraz funkcjonowaniu innych służb i podmiotów, obsługujących zasoby mieszkaniowe zarządzane przez Spółdzielnię,
9) systematycznego prowadzenia dezynfekcji zsypów, komór zsypowych i parawanów śmietnikowych oraz w razie potrzeby, dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń ogólnego użytku w budynkach mieszkalnych,
10) oznakowania obiektów przez umieszczenie numerów adresowych i nazw ulic zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa administracyjnego i budowlanego,
11) utrzymania we właściwym stanie drzwi wejściowych do budynku oraz okien na klatkach schodowych i w piwnicach.
§ 7.
1. Użytkownik lokalu zobowiązany jest korzystać z lokalu i części wspólnych nieruchomości w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i nieuciążliwy dla innych użytkowników lokali.
2. Użytkownik lokalu jest zobowiązany dbać o budynki i ich otoczenie oraz chronić je przed dewastacją.
3. W przypadku jakichkolwiek awarii lub nagłych wypadków należy niezwłocznie zgłosić je do Administracji Osiedla lub pogotowia lokatorskiego, a w razie potrzeby zawiadomić odpowiednie służby, takie jak: straż pożarna, pogotowie gazowe, policja, itp.
4. W przypadkach koniecznych użytkownik lokalu obowiązany jest umożliwić wstęp do lokalu odpowiednim służbom Spółdzielni i osobom upoważnionym przez Spółdzielnię, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu, usunięcia awarii lub odczytania urządzeń pomiarowych i wskaźnikowych zainstalowanych w lokalu.
§ 8.
1. Użytkownik lokalu jest obowiązany do zachowania porządku i czystości w częściach wspólnych nieruchomości, w tym m.in.: na klatkach schodowych, korytarzach, pralniach, suszarniach, strychach, piwnicach, pomieszczeniach zsypowych, w kabinach dźwigowych oraz na terenach stanowiących otoczenie budynków.
2. W przypadku uciążliwego lub rażącego zanieczyszczenia części wspólnych nieruchomości lub otoczenia budynku, a także w przypadku uszkodzenia urządzeń i szybów zsypowych wskutek niewłaściwego korzystania z instalacji zsypowej, sprawca po¬winien niezwłocznie i bez wezwania sprzątnąć zanieczyszczone miejsce oraz w przypadku uszkodzeń powiadomić Administrację Osiedla o uszkodzeniu. Za usunięcie przez Administrację Osiedla zanieczyszczeń lub uszkodzeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, sprawca będzie ponosił odpowiedzialność majątkową, w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
3. Odpady komunalne należy segregować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i miejscowego oraz odpowiednio umieszczać w oznakowanych pojemnikach służących do selektywnej zbiórki odpadów.
4. Zmieszane odpady komunalne z gospodarstw domowych, które nie podlegają obowiązkowi selektywnej zbiórki odpadów, należy wynosić w workach do zsypów lub pojemników na odpady, ustawionych w parawanach śmietnikowych lub pomieszczeniach na odpady znajdujących się w budynku.
5. Wszelkie odpady budowlane niebędące odpadami komunalnymi (np. gruz, kafle, stare okna, drzwi, biała armatura, itp.) użytkownicy lokali zobowiązani są wywieźć we własnym zakresie i na swój koszt. Zabrania się wrzucania tych odpadów do pojemników na odpady komunalne.
6. Zużyty sprzęt i urządzenia elektryczne, elektroniczne oraz inne duże artykuły gospodarstwa domowego (np. kuchenki gazowe) użytkownicy lokali zobowiązani są wywieźć we własnym zakresie i na swój koszt. Zabrania się wrzucania tych odpadów do pojemników na odpady komunalne.
7. Meble i inne zakwalifikowane przez przepisy prawa miejscowego do grupy komunalnych odpadów wielkogabarytowych należy wystawić do wywiezienia w terminach wyznaczonych przez podmiot odpowiedzialny za gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie danej gminy.
8. Zabrania się wyrzucania przez okno jakichkolwiek przedmiotów i odpadów oraz trzepania dywanów i wycieraczek w oknach, na balkonach, loggiach i tarasach oraz klatkach schodowych.
9. Zabrania się wrzucania do szybów zsypowych gruzu i materiałów pylących oraz przedmiotów mogących spowodować zapchanie urządzeń zsypowych, a także zabrania się wylewania płynów do tego rodzaju instalacji.
10. Zabrania się trzepania worków od odkurzaczy na klatkach schodowych i w komorach zsypowych.
11. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do utrzymania czystości i estetyki na tarasach, loggiach i balkonach, w tym również w okresie zimowym poprzez usuwanie śniegu, w sposób niepowodujący uciążliwości dla innych użytkowników budynku i jego otoczenia.
§ 9.
1. W części lokalu mieszkalnego może być prowadzona drobna i nie uciążliwa działalność gospodarcza o ile nie zakłóca ona spokoju pozostałym użytkownikom tego lokalu oraz użytkownikom innych lokali w budynku, a także nie zagraża bezpieczeństwu i nie pogarsza stanu sanitarnego oraz użytkowego budynku mieszkalnego.
2. Zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej w piwnicach budynków mieszkalnych, z wyłączeniem pomieszczeń funkcjonalnie do tego dostosowanych, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.
3. Pracownik Spółdzielni legitymujący się pisemnym upoważnieniem ma prawo dokonywania kontroli prawidłowości użytkowania lokalu, jego stanu technicznego i użytkowego oraz ustalania liczby osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym.

ROZDZIAŁ III. BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE

§ 10.
W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu należy natychmiast zamknąć dostępne zawory odcinające dopływ gazu oraz zawiadomić Administrację Osiedla Spółdzielczego, pogotowie spółdzielcze lub pogotowie gazowe – tel. 992.
§ 11.
1. Zabrania się przechowywać w piwnicach budynków i innych pomieszczeniach ogólnego użytku, a także w miejscach do tego nieprzeznaczonych, jak np. tarasy, balkony i loggie: materiały łatwopalne (w tym np. makulatura), żrące, wybuchowe, pirotechniczne, samozapalne, trujące, o ostrym i dokuczliwym zapachu, jak również używania w tych pomieszczeniach otwartego ognia.
2. Zabrania się przechowywać w budynkach mieszkalnych butle gazowe z gazami sprężonymi lub skroplonymi.
3. Niedozwolone jest zastawianie i tarasowanie korytarzy oraz pomieszczeń ogólnego użytku, nieużytecznymi i zużytymi meblami oraz innymi przedmiotami i rzeczami, zmniejszającymi wymiary dróg ewakuacyjnych lub mogących utrudniać akcję ratunkową.
§ 12.
1. Zabronione jest jakiekolwiek przerabianie instalacji elektrycznej bez zgody Administracji Osiedla Spółdzielczego.
2. W lokalach mieszkalnych, w których instalacje elektryczne wykonano z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym poprzez wyłączniki różnicowo-prądowe zabrania się samodzielnego:
a) demontowania osprzętu elektrycznego,
b) przestawiania i demontowania urządzeń sanitarnych,
c) demontowania i odłączania przewodów wyrównawczych w łazience i kuchni.
3. O wszelkich uszkodzeniach instalacji elektrycznej należy zawiadomić Administrację Osiedla Spółdzielczego lub pogotowie spółdzielcze.
§ 13.
W przypadku opuszczenia lokalu na dłuższy okres należy zamknąć zawory gazu, zimnej i ciepłej wody oraz pozostawić w Administracji Osiedla kontaktowy numer telefonu lub aktualny adres pobytu.
§ 14.
Zabrania się:
1) palenia wyrobów tytoniowych oraz używania e-papierosów w pomieszczeniach części wspólnych nieruchomości, w tym w szczególności: na klatkach schodowych, w kioskach wejściowych do klatek schodowych, w kabinach dźwigowych, w piwnicach oraz w ogólnodostępnych obiektach i terenach przeznaczonych do zabaw dla dzieci, a także w miejscach, w których znajdują się jakiekolwiek materiały palne,
2) użytkowania niesprawnych, niewłaściwie ustawionych bądź prowizorycznie podłączonych odbiorników elektrycznych i urządzeń grzejnych (np. kuchenek),
3) pozostawiania bez dozoru włączonych urządzeń i odbiorników elektrycznych,
4) ustawiania elektrycznych urządzeń grzejnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od nieosłoniętych materiałów palnych i mebli,
5) wykonywania we własnym zakresie prowizorycznych podłączeń i napraw instalacji elektrycznych,
6) przeciążania instalacji elektrycznej poprzez włączanie do jednego gniazda (obwodu) odbiorników prądu o znacznej mocy znamionowej, powodując grzanie się styków w łącznikach lub gniazdach elektrycznych,
7) watowania lub używania niewłaściwych bezpieczników w tablicach rozdzielczych instalacji elektrycznej,
8) stosowania na osłony punktów świetlnych (żarówek) materiałów palnych (abażury),
9) parkowania pojazdów mechanicznych pod oknami budynku w miejscach do tego nieprzeznaczonych i przechowywania w piwnicach motorowerów oraz innych pojazdów mechanicznych,
10) ograniczania dostępu do hydrantów i gaśnic.
§ 15.
1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa pożarowego należy zawiadomić niezwłocznie Administrację Spółdzielni „Dąb” lub pogotowie lokatorskie.
2. Postępowanie w razie pożaru: każdy kto zauważył pożar zobowiązany jest niezwłocznie, skutecznie zawiadomić mieszkańców sąsiednich lokali w budynku, a następnie zaalarmować Państwową Straż Pożarną (tel. 998) podając adres, gdzie się pali, co jest objęte pożarem, a także swoje nazwisko i numer telefonu.
 
ROZDZIAŁ IV. INNE POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

§ 16.
1. Zabrania się dokonywania zmian w przewodach wentylacyjnych i spalinowych, instalowania wyciągów elektrycznych, zatykania kratek wentylacyjnych i podejmowania innych działań zakłócających działanie instalacji wentylacji grawitacyjnej i instalacji odprowadzenia spalin.
2. Zabrania się korzystania z urządzeń zadymiających i z otwartym ogniem (np. grille) na balkonach, tarasach i loggiach oraz w pobliżu budynków mieszkalnych.
3. Zabrania się umieszczania na zewnętrznych częściach balkonów i loggii skrzynek z kwiatami i innych przedmiotów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla osób przebywających poniżej.
4. Zmiany w instalacjach oraz przegrodach wewnętrznych znajdujących się wewnątrz lokalu i domu jednorodzinnego wymagają zgody Spółdzielni wyrażonej na piśmie.
5. Niedozwolone jest dokonywanie zmian w elewacji budynku poprzez m.in.: zmianę kolorystyki loggii, balkonów i zewnętrznej powierzchni okien, a także samowolne montowanie krat balkonowych, zamurowywanie balkonów i loggii.
6. Podlewanie kwiatów na balkonach i parapetach nie może powodować zniszczenia elewacji i zalania lokali mieszkalnych położonych na niższych kondygnacjach.
§ 17.
Instalowanie wszelkich szyldów i reklam na terenach i budynkach spółdzielczych wymaga pisemnej zgody Administracji Osiedla Spółdzielczego.
§ 18.
1. Instalowanie indywidualnych anten radiowych i telewizyjnych na zewnątrz budynku wymaga pisemnej zgody Administracji Osiedla Spółdzielczego, przy zachowaniu procedur określonych w oddzielnym regulaminie oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Instalowanie wszelkich urządzeń na elewacji budynków oraz na: balkonach, loggiach, tarasach, dachach i zadaszeniach, w tym w szczególności: klimatyzatorów, zewnętrznych rolet okiennych i drzwiowych, urządzeń instalacji alarmowej, itp., wymaga pisemnej zgody Administracji Osiedla Spółdzielczego.
§ 19.
Zabrania się samowolnego dokonywania jakichkolwiek zmian w instalacji centralnego ogrzewania i w innych instalacjach oraz urządzeniach, stanowiących wyposażenie techniczne obiektu lub budynku.
§ 20.
Bez zezwolenia Administracji Osiedla zabrania się wchodzenia na dachy budynków i innych obiektów.
§ 21.
1. Osoby korzystające z pralni ponoszą koszty jej używania.
2. Bez pisemnej zgody Administracji Osiedla niedozwolone jest przechowywanie w wózkowniach, pralniach i suszarniach prywatnych rzeczy, które nie są związane z przeznaczeniem użytkowym tych pomieszczeń.
§ 22.
1. W godzinach od 2200 do 600 w budynkach mieszkalnych na terenie Osiedla Spółdzielczego obowiązuje zachowanie ciszy nocnej.
2. Trzepanie dywanów, pościeli i odzieży, może odbywać się w dni powszednie, w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych, w godzinach od 800 do 2000.
3. Prace uciążliwe, wywołujące nadmierny hałas, wykonywane przez użytkowników lokali w lokalach mieszkalnych, np. wiercenie otworów, mogą być wykonywane w dni powszednie w godzinach od 900 do 1800.
4. Używanie instrumentów muzycznych, odbiorników RTV i odtwarzaczy muzyki nie może zakłócać spokoju innym użytkownikom budynku.
§ 23.
1. Utrzymywanie w lokalach mieszkalnych psów, kotów i innych zwierząt domowych jest dopuszczalne, jeśli ich właściciele są w stanie zapewnić im właściwą opiekę i przestrzeganie wymogów sanitarnych. Zabronione jest utrzymywanie psów i kotów oraz innych zwierząt poza lokalem mieszkalnym.
2. Zabroniona jest hodowla zwierząt w budynkach mieszkalnych i innych lokalach do tego nieprzeznaczonych.
3. Zwierzęta domowe, a w szczególności psy i koty powinny być utrzymywane tak, aby:
a) nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi,
b) nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich,
c) nie zanieczyszczały pomieszczeń i terenów przeznaczonych do użytku wspólnego,
d) nie zakłócały ciszy domowej, szczególnie w porze nocnej przez wycie, szczekanie albo inne głośne zachowanie.
4. Do obowiązków posiadaczy psów należy w szczególności ich zarejestrowanie oraz regularne szczepienie przeciw wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym.
5. W miejscu przeznaczonym do użytku publicznego zwierzęta domowe należy zaopatrzyć w odpowiednie środki zabezpieczające takie jak: kaganiec, uprząż, klatka, itp. Właściciele psów zobowiązani są zabezpieczyć zwierzę poprzez smycz i kaganiec.
6. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do uprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności takich jak: klatki schodowe, windy, chodniki, place, trawniki, parki.
7. Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych do:
a) miejsc wydzielonych do zabawy dla dzieci, a w szczególności piaskownic,
b) pomieszczeń użyteczności publicznej,
c) obiektów sportowych.
8. Właściciele zwierząt domowych ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez te zwierzęta, na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
9. Dokarmianie zwierząt, w tym ptactwa dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
§ 24.
1. Parkowanie pojazdów mechanicznych jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
2. Na parkingach osiedlowych dopuszczalne jest parkowanie samochodów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.
3. Niedopuszczalne jest blokowanie przez pojazdy dojść do klatek schodowych i lokali użytkowych, dojazdów do komór zsypowych i śmietników, a także parkowanie w sposób uniemożliwiający dojazd do budynków pojazdów służb technicznych, ratunkowych i ochrony porządku publicznego.
4. Zabronione jest zanieczyszczanie smarami chodników i dróg dojazdowych oraz mycie wszelkich pojazdów na terenach i w obiektach Osiedla Spółdzielczego, poza przeznaczonymi do tego celu myjniami samochodowymi.
§ 25.
Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia należytej opieki dzieciom i ponoszą odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone, na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

ROZDZIAŁ V. ZASADY TWORZENIA, PRZYDZIAŁU I UŻYTKOWANIA OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH

§ 26.
1. Ogródkiem przydomowym nazywamy ogrodzony teren przylegający do zajmowanego na parterze lokalu mieszkalnego, użytkowany przez jego mieszkańca, lub mieszkańca z wyższych kondygnacji, zwanego dalej użytkownikiem.
2. Ogródki przydomowe wydzielone z terenów zielonych przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych stanowią część wspólną nieruchomości. Teren ogródka przydomowego nie stanowi własności użytkownika, niezależnie od posiadanych praw do lokalu.
3. Użytkownik ogródka przydomowego zobowiązany jest każdorazowo udostępnić jego teren w celu usunięcia awarii lub przeprowadzenia prac remontowych związanych z eksploatacją budynku mieszkalnego.
4. Zabezpieczenia nasadzeń w ogródkach, w sposób umożliwiający wykonanie prac, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, dokonuje użytkownik ogródka we własnym zakresie i na własny koszt.
5. Za szkody powstałe w ogródkach przydomowych w związku z prowadzeniem prac, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności.
§ 27.
1. Ogródki przydomowe są lokalizowane w miejscach określonych w projekcie technicznym budynku lub zespołu budynków.
2. Administracja Osiedla może przeznaczyć na ogródki przydomowe fragmenty terenów zielonych przyległe do budynków mieszkalnych, w miejscach nie wskazanych w projekcie technicznym.
3. Przekazanie do użytkowania ogródków przydomowych dokonywane jest przez Administrację Osiedla.
4. Pierwszeństwo w prawie do użytkowania ogródków przydomowych mają mieszkańcy parterów budynków.
5. Powierzchnia terenu ogródka nie może przekraczać 60 m2.
6. Na pisemny wniosek użytkownika lokalu powierzchnia ogródka może zostać zwiększona, po uzyskaniu pozytywnej opinii Administracji Osiedla.
7. W przypadku, gdy wielkość ogródka przekazanego do użytkowania zgodnie z projektem technicznym przekracza powierzchnię podaną w punkcie 5, Administracja przeprowadza korektę jego granic. Ogródek przydomowy nie musi zajmować terenu na całej szerokości mieszkania usytuowanego na parterze budynku.
8. W uzasadnionych przypadkach Administracji Osiedla przysługuje w każdym czasie prawo dokonanie korekty granic ogródka przydomowego lub cofnięcia zgody na użytkowanie ogródka, w szczególności w sytuacjach konfliktów sąsiedzkich z tytułu usytuowania ogródka przydomowego.
9. W przypadku rezygnacji z prawa do użytkowania ogródka przydomowego, Administracja Osiedla przejmuje ogródek do eksploatacji jako teren zielony Osiedla lub przekazuje go w użytkowanie mieszkańcowi z innej kondygnacji budynku.
§ 28.
1. Ogródek przydomowy przeznaczony jest przede wszystkim do uprawy kwiatów, trawników i niskich krzewów dekoracyjnych.
2. Użytkownik ogródka przydomowego zobowiązany jest korzystać z niego w sposób niezakłócający ciszy i spokoju innym mieszkańcom.
3. Wykonywanie nasadzeń drzew i wysokich krzewów w ogródkach przydomowych wymaga uzgodnienia z Administracją Osiedla. Użytkownik ogródka przydomowego zobowiązany jest do wykonywania takich nasadzeń, które nie kolidują z infrastrukturą zewnętrzną nieruchomości oraz nie ograniczają parametrów użytkowych pozostałych mieszkań w budynku.
4. Zabrania się sadzenia pnączy prowadzonych po elewacji budynku.
5. W przypadku istniejących nasadzeń na terenach ogródków przydomowych, w szczególności wysokich drzew i krzewów, które: usytuowane są w odległości mniejszej niż 10 metrów od ścian zewnętrznych budynku, znajdują się w pobliżu istniejących instalacji podziemnych, ograniczają parametry użytkowe mieszkań w budynku, Administracji Osiedla przysługuje prawo żądania odpowiedniej ich korekty lub usunięcia, a obowiązkiem użytkownika ogródka przydomowego jest wykonanie tych czynności we własnym zakresie i na własny koszt. Użytkownik ogródka przydomowego, na terenie którego znajdują się takie nasadzenia, ponosi pełną odpowiedzialność odpowiednio wobec Spółdzielni i osób posiadających tytuł prawny do lokali w budynku, z tytułu szkód i ograniczeń, będących skutkiem tych nasadzeń.
6. Ogrodzenie ogródka może mieć wysokość do 1,5 m i powinno być wykonane z siatki lub z żywopłotu. Ogrodzenie nie może stanowić zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt.
7. Pielęgnacja ogrodzenia lub żywopłotu należy do użytkownika ogródka.
8. Za czystość i porządek w ogródku oraz koszenie trawy odpowiada użytkownik ogródka.
9. Użytkownik ogródka przydomowego zobowiązany jest do segregacji i usunięcia we własnym zakresie odpadów związanych z jego utrzymaniem i pielęgnacją oraz umieszczenia ich we właściwych pojemnikach na odpady komunalne lub wywiezienia do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.
10. Zabrania się stawiania w ogródkach przydomowych urządzeń i budowli typu: wiaty, altany, zadaszenia, pergole, pojemniki na odpady, budy dla psów, skrzynie na narzędzia, kompostowniki, inspekty, osłony z folii, itp.
11. Zabrania się przeznaczania ogródków przydomowych wyłącznie na wybiegi dla psów.
12. Na terenie ogródka przydomowego zabrania się palenia ognisk i używania urządzeń typu grill.
13. Montaż instalacji doprowadzającej wodę do podlewania ogródków oraz jej konserwacja i wszelkie naprawy należą do użytkownika ogródka.
14. Na terenie ogródka zabrania się przeprowadzenia jakiejkolwiek instalacji pod lub nad ziemią, bez pisemnej zgody Administracji Osiedla.
15. Na terenie ogródka zabrania się instalowania systemów nawadniających i zraszających.
16. Podlewanie roślin w przydzielonym ogródku należy do obowiązków użytkownika i wykonywane jest na jego koszt.
17. Montaż wodomierza na instalacji do podlewania ogródka możliwy jest wyłącznie po pisemnym uzgodnieniu warunków montażu i eksploatacji urządzenia z Administracją Osiedla.
§ 29.
1. W przypadku nie stosowania się użytkownika ogródka przydomowego do postanowień niniejszego regulaminu, pomimo pisemnego upomnienia, Administracja może cofnąć decyzję o przekazaniu ogródka do użytkowania, informując o tym użytkownika ogródka na piśmie. Niniejsze postanowienie nie dotyczy ogródków przydomowych, których prawo użytkowania wynika z umowy ustanowienia własności lokalu, spisanej w formie aktu notarialnego.
2. Od decyzji Administracji Osiedla użytkownik może się odwołać do Zarządu Spółdzielni w terminie 30 dni, od daty otrzymania pisemnego powiadomienia o cofnięciu decyzji na użytkowanie ogródka.
3. Przywrócenie terenu ogródka do stanu pierwotnego po przejęciu przez Administrację Osiedla (w tym demontaż ogrodzenia, korekta nasadzeń, uprzątnięcie terenu, przywrócenie nawierzchni trawiastej, utylizacja odpadów), w związku z cofnięciem decyzji o przekazaniu ogródka do użytkowania lub rezygnacją użytkownika ogródka, wykonywane jest na koszt użytkownika zdającego teren ogródka.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.
Skargi i wnioski zgłaszane do Administracji Osiedla lub Rady Osiedla Spółdzielczego winny być rozpatrywane i załatwiane w terminie 30 dni od dnia wpływu do Spółdzielni, o ile nie wymagają one zebrania dodatkowych materiałów lub przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. W tym ostatnim wypadku, obowiązuje dwumiesięczny termin na udzielenie odpowiedzi na skargę lub wniosek członka Spółdzielni albo innej osoby uprawnionej.
§ 31.
Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, członkowie Spółdzielni ponoszą odpowiedzialność statutową przed organami Spółdzielni, niezależnie od sankcji wynikających z przepisów kodeksu wykroczeń oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących, w tym postanowień Uchwały Rady Miasta Szczecina „w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecina”, a także niezależnie od odpowiedzialności cywilnej, wynikającej z przepisów kodeksu cywilnego. Taką samą odpowiedzialność, poza statutową, za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu ponoszą pozostali użytkownicy lokali, nie będący członkami Spółdzielni.
§ 32.
Jeśli lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu stanowi odrębną własność lub zostało zbyte spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu, a osoby korzystające z lokalu wykraczają w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czynią korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Zarząd Spółdzielni na podstawie art. 1710 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w związku z art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 737 ze zm.) ma prawo wystąpić do sądu z żądaniem o sprzedaż tego lokalu w drodze licytacji i przeprowadzić egzekucję z nieruchomości. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zastępczego.
§ 33.
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Szczecinie w dniu 21.05.2020 r. (Uchwała Nr 30/2020) i obowiązuje od dnia 01.06.2020 r.