e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Polityka Prywatności

Informacja w sprawie ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Szczecinie

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami, jakie niosą za sobą nowe europejskie regulacje w sprawie ochrony danych osobowych od 25 maja 2018 r., dalej zwane RODO* informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąb” z siedzibą w Szczecinie (70-783 Szczecin), ul. Rydla 71A (SM „Dąb”).

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania działalności statutowej i ustawowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Szczecinie na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 pkt b) i pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt d) RODO.

Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotom świadczącym na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąb” w Szczecinie nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a także do dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych.

Celem ułatwienia realizacji Państwa praw, wynikających z przepisów RODO, ustanowiliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: dpo@smdab.szczecin.pl

Osobom, których dane dotyczą przysługuje skarga do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.


Zarząd SM „Dąb”


*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.