e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Statut Spółdzielni

Jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany uchwalone przez Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 23.11.2007 r., wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (Nr KRS 0000075229) w dniu 02.06.2008 r. i obowiązujący od dnia wpisania do KRS.
 
STATUT
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DĄB”
 W SZCZECINIE
 
/stan prawny na dzień 02 czerwca 2008 r./
 
TYTUŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 
§ 1.
Spółdzielnia nosi nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąb” zwana dalej Spółdzielnią.
 
§ 2.
1. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Szczecin, ulica Rydla nr 71A.
2. Spółdzielnia działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony.

§ 3.
1. Spółdzielnia jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą w zakresie określonym przepisami ustaw i postanowieniami Statutu.
2. Spółdzielnia może zrzeszać się w związkach spółdzielczych i organizacjach gospodarczych, tworzyć lub przystępować do tych organizacji dla realizacji celów statutowych.
 
DZIAŁ II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
 
§ 4.
Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.
 
§ 5.
1. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
1/ obsługa i zarządzanie nieruchomościami na własny rachunek,
2/ zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
3/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
4/ wynajem nieruchomości na własny rachunek,
5/ zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
6/ działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem.
2. Do ustawowego i statutowego przedmiotu działalności Spółdzielni należy w szczególności:
1/ budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,
2/ budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także    ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,
3/ budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,
4/ udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,
5/ budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, w tym garaży i lokali użytkowych,
6/ zawieranie z członkami umów w sprawie budowy lokali i domów jednorodzinnych,
7/ zawieranie z członkami, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych, umów w sprawie przeniesienia własności lokali,
8/ zawieranie z członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, umów w sprawie przeniesienia własności lokali,
9/ zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub mienie jej członków, nabyte przez nich na podstawie ustawy,
10/ zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi mienia Spółdzielni lub mienia jej członków na podstawie umów zawartych z właścicielami (współwłaścicielami) tych nieruchomości,
11/ prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, zgodnie z przepisami ustawy.
3. W celu realizacji przedmiotu swojej działalności Spółdzielnia może w szczególności:
1/ zarządzać nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub mienie jej członków,
2/ zarządzać innymi nieruchomościami, na podstawie umów zawartych z właścicielami /współwłaścicielami/ tych nieruchomości,
3/ nabywać potrzebne jej tereny na własność lub w użytkowanie wieczyste,
4/ prowadzić zakłady produkcji pomocniczej, zakłady budowlano-remontowe, pogotowia spółdzielcze oraz inne zakłady produkcyjno-usługowe i biura usługowe,
5/ budować lub nabywać domy mieszkalne, lokale użytkowe, urządzenia i budynki oraz budowle pomocnicze, gospodarcze oraz inne środki trwałe, potrzebne do realizacji jej celów statutowych,
6/ wydzierżawiać lub wynajmować członkom i innym osobom grunty lub inne nieruchomości i obiekty, stanowiące jej własność lub będące w jej użytkowaniu wieczystym,
7/ zaciągać kredyty, w tym również w Krajowym Funduszu Mieszkaniowym,
8/ świadczyć usługi pośrednictwa przy korzystaniu przez członków z pożyczek i kredytów bankowych, zaciąganych na cele mieszkaniowe i spłatę należności z tytułu opłat za używanie lokali i domów jednorodzinnych,
9/ prowadzić działalność społeczną, oświatową i kulturalną, w tym między innymi: działalność wydawniczą, sportową, rekreacyjną, kluby, świetlice, biblioteki, zespoły artystyczne i kółka zainteresowań,
10/ organizować wśród członków i w ich środowisku wzajemną pomoc społeczną i krzewić kulturę współżycia,
11/ propagować zasady racjonalnego urządzania lokali mieszkalnych i użytkowych, zgodnie z wymogami zdrowotnymi, ekologicznymi i estetycznymi.
4. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest również inna działalność gospodarcza, związana z realizacją jej celów ustawowych i statutowych, w tym działalność, której przedmiotem jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, na warunkach i zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późniejszymi zmianami/ oraz działalność polegająca na świadczeniu usług na rzecz członków i innych osób w zakresie pośrednictwa finansowego oraz pośrednictwa ubezpieczeniowego, na warunkach i zasadach oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe /tekst jednolity: Dz. U. Nr 72, poz. 665 z 2002 r. z późniejszymi zmianami/ i z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym /Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z 2003 r. z późniejszymi zmianami/.
5. Spółdzielnia, prowadząc gospodarkę zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi oraz inną działalność gospodarczą, działa zgodnie i w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz współdziała na podstawie umów z różnego rodzaju przedsiębiorcami, osobami prawnymi i fizycznymi, a także z innymi jednostkami organizacyjnymi i podmiotami, dopuszczonymi do prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i decyzjami właściwych organów administracji rządowej lub innych organów państwowych.
 
TYTUŁ II. CZŁONKOWIE SPOŁDZIELNI
A. Powstanie członkostwa
 
§ 6.
1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
2. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu lub prawo do domu jednorodzinnego przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
3. Członkiem Spółdzielni może być także osoba prawna, jednakże nie może jej przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
  
§ 7.
1. Warunkiem przyjęcia na członka Spółdzielni jest złożenie deklaracji, która pod rygorem nieważności powinna być złożona w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do Spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów oraz dane dotyczące wkładów.
2. W formie pisemnej deklaruje się także dalsze udziały, jak i wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji.
3. Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały.
 
§ 8.
1. O przyjęciu do Spółdzielni decyduje Zarząd, mając na uwadze możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i lokalowych swoich przyszłych członków, w ramach realizowanego przez nią programu z zakresu budownictwa mieszkaniowego.
2. Zarząd prowadzi rejestr członków, zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania, a w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi, zawierający ich nazwę i siedzibę.
3. Rejestr członków Spółdzielni zawiera również wysokość zadeklarowanych i wniesionych przez członka udziałów, wysokość wniesionych przez niego wkładów, ich rodzaj, zmiany tych danych oraz datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, a także zawiera kwoty zadłużenia członka w stosunku do Spółdzielni, z tytułu nieuiszczonych opłat za używanie lokali lub domów jednorodzinnych oraz nie wniesionych przez członka w całości lub w części wkładów budowlanych lub wkładów mieszkaniowych, jak również zawiera kwoty zadłużenia członka z innych tytułów, wynikających ze zobowiązań łączących go ze Spółdzielnią.
4. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr członków.
 
§ 9.
1. Założyciele Spółdzielni, którzy podpisali Statut, są jej członkami od chwili zarejestrowania Spółdzielni. Przystępujący do Spółdzielni po jej zarejestrowaniu stają się jej członkami z chwilą przyjęcia ich przez Spółdzielnię.
2. Przyjęcie powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób przez Zarząd do tego upoważnionych, z podaniem daty uchwały o przyjęciu. Zasada ta obowiązuje również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych udziałów lub wkładów.
3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia deklaracji. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia do Spółdzielni, zainteresowana osoba powinna być zawiadomiona pisemnie w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni powinno zawierać uzasadnienie.
4. Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków Spółdzielni, zainteresowanej osobie przysługuje prawo odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o tej uchwale wraz z jej uzasadnieniem. Zawiadomienie to powinno, oprócz uzasadnienia, zawierać pouczenie o prawie i terminie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej.
5. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia jego wniesienia. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
 
B. Prawa i obowiązki członków
 
§ 10.
1. Prawa i obowiązki członków wynikające z członkostwa w Spółdzielni są dla wszystkich członków równe.
2. Członkowi Spółdzielni przysługuje:
1/ prawo do czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszanie wniosków w sprawach związanych z jej działalnością,
2/ czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni,
3/ prawo do udziału z głosem decydującym w Walnym Zgromadzeniu lub jego części oraz prawo żądania w trybie przewidzianym w ustawie i w Statucie zwołania Walnego Zgromadzenia i zamieszczania w porządku obrad oznaczonych spraw,
4/ prawo do otrzymania odpisu Statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, na zasadach oraz w zakresie określonym przepisami ustawy, z tym że koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem Statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie Statutu, pokrywa członek Spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie, poprzez zapłatę przez niego opłat w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą w regulaminie, o którym mowa w § 128 Statutu,
5/ prawo do otrzymania w sposób i w terminie określonym w ustawie i w Statucie pisemnego zawiadomienia o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części oraz informacji o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem jego obrad lub jego części, a także informacji o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami,
6/ prawo do zaznajamiania się z rejestrem członków Spółdzielni,
7/ prawo zaskarżania do sądu uchwał organów Spółdzielni, w przypadkach określonych w przepisach ustawy i w postanowieniach Statutu,
8/ prawo odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach między członkiem a Spółdzielnią, na zasadach i w terminach określonych w Statucie,
9/ prawo zawarcia umowy o budowę lokalu mieszkalnego oraz umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli Spółdzielnia buduje lokale o takim charakterze i przeznaczeniu,
10/ prawo zawarcia umowy o budowę lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego albo lokalu o innym przeznaczeniu oraz umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego, albo ustanowienia ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych, na warunkach i zasadach określonych w przepisach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i w postanowieniach Statutu,
11/ prawo żądania zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu i domu jednorodzinnego oraz ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego, na warunkach i zasadach określonych w przepisach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i w postanowieniach Statutu,
12/ prawo do korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkałymi ze wspólnych pomieszczeń i urządzeń Spółdzielni oraz z jej usług,
13/ prawo żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków zgłaszanych w sprawach dotyczących jej działalności oraz prawo do świadczeń Spółdzielni w zakresie prowadzonej przez nią działalności ustawowej i statutowej,
14/ prawo do występowania na drogę postępowania sądowego w przypadkach określonych w ustawach, regulujących działalność Spółdzielni i w przypadkach określonych w postanowieniach jej Statutu.
3. Członek zobowiązany jest:
1/ przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nich regulaminów oraz innych uchwał organów Spółdzielni,
2/ dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz uczestniczyć w realizacji jej zadań ustawowych i statutowych,
3/ wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
4/ wnieść wkład mieszkaniowy lub wkład budowlany oraz pokryć koszty ustanowienia własności lokali i przeniesienia własności lokali, w tym garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych oraz koszty przeniesienia własności domów jednorodzinnych,
5/ współpracować ze Spółdzielnią nad doskonaleniem jakości i efektywności jej działalności ustawowej i statutowej,
6/ uiszczać terminowo opłaty za używanie lokali i domów jednorodzinnych oraz inne opłaty, określone w przepisach ustawy i w postanowieniach Statutu,
7/ zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej oraz o zmianie ilości osób zamieszkałych z członkiem w należącym do niego lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym,
8/ korzystać wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z pomieszczeń i urządzeń oraz nieruchomości wspólnych w sposób nie utrudniający korzystania z nich innym członkom i innym osobom uprawnionym,
9/ udostępnić i umożliwić, na żądanie Spółdzielni, wejście do lokalu i budynku lub domu jednorodzinnego oraz na tereny do nich przyległe, o ile jest to potrzebne do przeprowadzenia prac i robót konserwacyjnych, remontowych, usunięcia wad i usterek budowlanych oraz usunięcia awarii, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub poszczególnych lokali albo domów jednorodzinnych w dodatkowe urządzenia, elementy wyposażenia i instalacje oraz dla dokonania przeglądu stanu techniczno-użytkowego lokalu, budynku oraz jego poszczególnych pomieszczeń i terenów przyległych do budynku lub zespołu budynków,
10/ dbać i zabezpieczać przed zniszczeniem i uszkodzeniem mienie Spółdzielni oraz mienie jej członków i innych osób uprawnionych do korzystania z lokali, budynków, urządzeń i nieruchomości, należących do Spółdzielni,
11/ utrzymywać swój lokal lub dom jednorodzinny oraz przekazane do używania części nieruchomości wspólnej w należytym stanie techniczno-użytkowym,
12/ przystąpić w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię do zawarcia w formie aktu notarialnego umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu lub ułamkowego udziału we współwłasności w garażu wielostanowiskowym, albo umowy o przeniesienie własności lokalu albo domu jednorodzinnego,
13/ uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów.
 
C. Ustanie członkostwa
 
§ 11.
Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:
1/ wystąpienia,
2/ wykluczenia,
3/ wykreślenia z rejestru członków,
4/ skreślenia z rejestru w związku ze śmiercią członka, a w odniesieniu do osoby prawnej, w związku z jej ustaniem i utratą bytu prawnego,
5/ skutecznego wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą, o której mowa w § 41 ust. 7 i 8 oraz w § 102 ust. 1 pkt 19 Statutu, w przypadku gdy członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali lub jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczeniem opłat za używanie lokalu za 6 miesięcy.
 
§ 12.
1. Członek może wystąpić ze Spółdzielni w dowolnym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane w formie pisemnej.
2. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i jego bieg rozpoczyna się następnego dnia po dniu złożenia pisemnego wypowiedzenia.
3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.
 
§ 13.
1. Spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie albo wykreślenie członka z tym, że wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub dobrymi obyczajami.
2. Wykluczenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:
1/ świadomie wyrządza szkodę Spółdzielni lub świadomie działa wbrew jej interesom gospodarczym i majątkowym,
2/ poważne i umyślnie narusza zasady współżycia społecznego oraz prawa organizacyjne, majątkowe i osobiste innych członków Spółdzielni,
3/ lekceważy i uporczywie narusza postanowienia Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
4/ uporczywie uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni oraz w sposób zawiniony nie wywiązuje się wobec niej ze swoich ustawowych i statutowych obowiązków finansowych, a w szczególności zalega z zapłatą należności za używanie lokalu albo domu jednorodzinnego lub też z innych tytułów, przez co najmniej trzy okresy płatności,
5/ świadomie wprowadza Spółdzielnię w błąd w celu nabycia określonych uprawnień,
6/ umyślnie nie wywiązuje się ze swoich obowiązków ustawowych i statutowych, lub umyślnie przekracza swoje uprawnienia i kompetencje jako członek organów ustawowych i statutowych Spółdzielni,
7/ z własnej winy nie wpłacił w terminie wpisowego, udziałów lub wymaganego wkładu,
8/ z własnej winy utracił wkład lub prawo do lokalu albo domu jednorodzinnego w wyniku postępowania egzekucyjnego,
9/ wykorzystuje otrzymane od Spółdzielni kopie uchwał i protokołów obrad jej organów, kopie protokołów lustracji i rocznych sprawozdań finansowych oraz kopie faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi oraz inne dokumenty, w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem i narażający ją na szkody majątkowe oraz na odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do osób trzecich,
10/ uporczywie i rażąco narusza porządek domowy, określony w postanowieniach regulaminu porządku domowego i używania lokali w budynkach mieszkalnych, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, nieruchomości wspólnych i nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, przeznaczonych do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub na określonym Osiedlu Spółdzielczym.
 
 § 14.
1. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków.
2. Wykreślenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:
1/ zalega, z przyczyn przez siebie niezawinionych, z zapłatą należności za używanie lokalu lub domu jednorodzinnego lub też z innych tytułów, za co najmniej trzy okresy płatności,
2/ bez swej winy utracił wkład lub prawo do lokalu albo domu jednorodzinnego w wyniku postępowania egzekucyjnego,
3/ zbył prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego i zaspokoił swoje potrzeby mieszkaniowe poza Spółdzielnią, a przy tym nie łączą go z nią już żadne więzy gospodarcze oraz majątkowe,
4/ uciążliwie narusza spokój i porządek w miejscu zamieszkania, ale z uwagi na wiek lub chorobę nie można przypisać mu winy,
5/ z przyczyn przez siebie nie zawinionych nie wpłacił w terminie wpisowego, udziałów lub wymaganego wkładu.
 
§ 15.
1. Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jego śmierci.
2. Osobę prawną skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jej ustania i utraty przez nią bytu prawnego.
3. Ustanie członkostwa w Spółdzielni następuje z chwilą gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stanie się skuteczne, wskutek podjęcia uchwały, o której mowa w § 11 pkt 5 Statutu.
4. Do uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Prawo spółdzielcze i postanowienia Statutu o uchwale o wykluczeniu członka ze Spółdzielni.
 
§ 16.
1. Wykluczenia albo wykreślenia członka z rejestru członków Spółdzielni dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego członka Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza, po podjęciu uchwały w sprawie wykreślenia albo wykluczenia, ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu ze Spółdzielni w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały.
Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierowała się Rada Nadzorcza uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w Statucie. Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
3. Wykluczony albo wykreślony członek Spółdzielni ma prawo:
1/ odwołać się od uchwały Rady Nadzorczej o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu albo wykreśleniu, albo
2/ zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do Sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem, z uwzględnieniem w takim przypadku odpowiedniego zastosowania art. 42 ustawy – Prawo spółdzielcze.
4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie, termin do zaskarżenia do Sądu uchwały Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone przez organ odwoławczy Spółdzielni.
5. W wypadku wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członek Spółdzielni ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i popierać je. Do wniesienia odwołania i jego rozpatrzenia stosuje się postanowienia Statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
6. Wykluczenie albo wykreślenie członka z rejestru członków Spółdzielni staje się skuteczne z chwilą:
1/ bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do Sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia,
2/ bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do Sądu uchwały Walnego Zgromadzenia,
3/ prawomocnego oddalenia przez Sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia.
 
D. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze
 
§ 17.
1. Od uchwał w sprawach między członkiem a Spółdzielnią, członek może odwołać się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Odwołanie przysługuje tylko do jednego organu bezpośrednio wyższego stopnia.
2. Wnioski członków skierowane do Zarządu, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, powinny być rozpatrzone przez Zarząd w ciągu 1 miesiąca, a jeżeli sprawa jest skomplikowana – w ciągu 2 miesięcy od dnia ich złożenia.
3. O sposobie załatwienia wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie.
4. W razie odmownego załatwienia wniosku w sprawie wynikającej ze stosunków między członkiem a Spółdzielnią, Zarząd jest obowiązany podać uzasadnienie i pouczyć członka o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i o skutkach niezachowania tego terminu.
Jeżeli we wskazanym terminie członek nie złoży odwołania, uchwała Zarządu staje się ostateczna.
5. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wniesienia i doręczyć odwołującemu się odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.
6. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna.
7. Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia jej podjęcia, a jeżeli Statut przewiduje jej doręczenie - od dnia otrzymania tej uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem.
8. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostało złożone, co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem.
9. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna. Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu się członkowi w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.
10. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie statutowego terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
11. Wszelkie pisemne zawiadomienia kierowane do członków przez organy Spółdzielni w ich indywidualnych sprawach, wynikających ze stosunku członkostwa wysyłane są zwykłym listem poleconym na adres podany przez członka.
 
E. Wpisowe i udziały
 
§ 18.
1. Wpisowe ustala się w wysokości 234 zł, a udział w wysokości 1.000 zł w stosunku do członków przyjętych do Spółdzielni po dniu zarejestrowania przez Sąd tej zmiany statutowej.
2. Członek Spółdzielni, osoba fizyczna, jest zobowiązana zadeklarować co najmniej jeden udział. Postanowienie to obowiązuje w stosunku do członków, którzy bez względu na sposób i tytuł prawny nabyli prawa do lokali lub domów jednorodzinnych po dniu zarejestrowania przez Sąd tej zmiany statutowej.
3. Członek Spółdzielni, osoba prawna, zobowiązany jest zadeklarować co najmniej pięć udziałów.
4. Wpisowe i zadeklarowane udziały członek jest obowiązany wpłacić do Spółdzielni w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa lub od dnia nabycia prawa do kolejnego lokalu albo domu jednorodzinnego. Niewpłacenie wpisowego lub udziału w terminie może spowodować wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków, na zasadach określonych w Statucie.
5. Członkom nie przysługuje żadne roszczenie o zwrot wpisowego po ustaniu członkostwa w Spółdzielni.
 
§ 19.
W razie ustania członkostwa, Spółdzielnia zwraca wpłacone do niej udziały byłemu członkowi lub osobie przez niego wskazanej w ich wysokości nominalnej.
Zwrot kwot wpłaconych na udziały powinien być dokonany równocześnie ze zwrotem wkładu mieszkaniowego lub budowlanego albo wartości rynkowej lokalu lub domu jednorodzinnego, wypłacanej w wysokości oraz na warunkach i zasadach określonych w przepisach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i w postanowieniach Statutu.
   
TYTUŁ III. WKŁADY
 
DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 20.
1. Członek Spółdzielni ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wnosi wkład mieszkaniowy według zasad określonych w Statucie i w umowie o budowę lokalu w wysokości odpowiadającej różnicy między całością kosztów budowy przypadających na jego lokal, a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.
2. Członek Spółdzielni, na rzecz którego przed dniem 31.07.2007 r. zostało ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wnosi wkład budowlany według zasad określonych w Statucie i w umowie o budowę lokalu w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.
3. Członek Spółdzielni ubiegający się o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu wnosi wkład budowlany według zasad określonych w Statucie i w umowie o budowę lokalu w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.
4. Członek Spółdzielni ubiegający się o budowę i przeniesienie własności domu jednorodzinnego wnosi wkład budowlany w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego dom, według takich samych zasad, jakie określa ust. 2 i ust. 3, a ponadto jest obowiązany do pokrycia całości kosztów związanych z przeniesieniem własności domu.
5. Przez koszt budowy lokalu i domu jednorodzinnego, o którym jest mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 rozumie się część kosztów zadania inwestycyjnego przypadających na poszczególne lokale lub domy jednorodzinne, budowane przez Spółdzielnię dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb jej członków.
 
§ 21.
1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego Rada Nadzorcza uchwala rodzaj inwestycji, warunki i zasady jej realizacji oraz zasady rozliczania kosztów budowy i ustalania wkładów mieszkaniowych i budowlanych.
2. Koszty budowy lokali, w tym garaży oraz domów jednorodzinnych i wkłady mieszkaniowe oraz budowlane ustala się w dwóch etapach:
1/ wstępnie - na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej danego zadania inwestycyjnego i w oparciu o planowany członkowski koszt budowy,
2/ ostatecznie – w terminie 6 miesięcy po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego, przy czym rozliczenie kosztów budowy lokali, w tym garaży oraz domów jednorodzinnych, następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania, na podstawie uchwały Zarządu Spółdzielni zatwierdzającej to rozliczenie.
 
§ 22.
Przy ustaleniu rodzaju inwestycji, warunków i zasad oraz kosztów realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych, Rada Nadzorcza uwzględnia w szczególności:
1/ zakres rzeczowy realizowanego zadania inwestycyjnego,
2/ sposób ewidencjonowania kosztów realizacji zadania inwestycyjnego, w tym kosztów rozliczanych na poszczególne budynki oraz kosztów rozliczanych na wszystkie budynki, objęte określonym zadaniem inwestycyjnym,
3/ sposób ewidencjonowania i rozliczania kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich przypadających na poszczególne budynki oraz na całe zadanie inwestycyjne,
4/ zasady podziału i rozliczania kosztów budowy przypadających na lokale mieszkalne oraz odrębnie na lokale o innym przeznaczeniu, w tym na lokale użytkowe i garaże wielostanowiskowe położone w tym samym budynku,
5/ zasady zróżnicowania kosztów budowy lokali i domów jednorodzinnych ze względu na ich cechy i walory użytkowe, funkcjonalne i technologiczne oraz ze względu na stan ich wykonawstwa w dniu wydania uprawnionym członkom lub innym osobom przez nich upoważnionym.
 
DZIAŁ II. WKŁADY MIESZKANIOWE
A. Zasady wnoszenia wkładu mieszkaniowego
 
§ 23.
Wkład mieszkaniowy wnosi członek ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w wysokości określonej w § 20 ust. 1 Statutu.
 
B. Rozliczenia z tytułu wkładu mieszkaniowego
 
§ 24.
1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z chwilą ustania członkostwa oraz w innych przypadkach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i w postanowieniach Statutu, Spółdzielnia, z zastrzeżeniami wynikającymi z art. 15 powołanej ustawy, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu przez publikację w swojej gazecie spółdzielczej lub przez pisemne ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie i przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą na piśmie gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu.
2. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych pierwszeństwo ma członek najdłużej oczekujący, według daty i numeru członkowskiego w rejestrze członków Spółdzielni. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na członka najdłużej oczekującego jest złożenie przez niego pisemnego zgłoszenia gotowości zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu w terminie określonym w ogłoszeniach, o których jest mowa w ust. 1, i dokonanie wpłaty pełnej wartości rynkowej lokalu na rachunek lub w kasie Spółdzielni.
3. W przypadku nie zgłoszenia się uprawnionych z prawem pierwszeństwa do przeniesienia odrębnej własności lokalu lub nie dokonania przez nich czynności określonych w ust. 2, w terminie określonym w ogłoszeniu Spółdzielni, w tym nie dokonania wpłaty pełnej wartości rynkowej lokalu na rachunek lub w kasie Spółdzielni w wymaganym terminie, jej Zarząd ogłasza ponownie pisemny przetarg, do którego mogą przystąpić inne osoby trzecie, zainteresowane zawarciem umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu, nie objętego przez członków legitymujących się prawem pierwszeństwa w zawarciu tej umowy, na skutek bezskuteczności pierwszego przetargu ogłoszonego przez Zarząd Spółdzielni.
4. Po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową wydanego jej w stanie wolnym od rzeczy i osób lokalu mieszkalnego, przy czym przysługująca tej osobie uprawnionej wartość rynkowa lokalu nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej dany lokal mieszkalny w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię na koszt osoby uprawnionej.
 
§ 25.
Z wartości rynkowej lokalu, o której mowa w § 24 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 Statutu, potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na ten lokal. Ponadto, niezależnie od powyższych potrąceń, potrąca się również całą kwotę zaległych opłat i innych należności z tytułu używania oraz zajmowania lokalu, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu i koszty przeprowadzonych przetargów przez Spółdzielnię, jak również wszelkie inne wierzytelności Spółdzielni przysługujące jej wobec byłego członka lub innych osób uprawnionych
 
§ 26.
1. Roszczenie o wypłatę wartości rynkowej lokalu, z uwzględnieniem potrąceń, o których mowa w § 25 Statutu, staje się wymagalne po upływie 14 dni od dnia objęcia lokalu przez członka Spółdzielni, na rzecz którego dokonała ona przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, po uprzednim wpłaceniu przez niego na rachunek lub w kasie Spółdzielni kwoty równej pełnej wartości rynkowej tego lokalu. Przed upływem tego terminu osoby uprawnione nie mogą domagać się skutecznie wypłaty należności z tytułu rozliczenia ze Spółdzielnią wartości rynkowej lokalu mieszkalnego.
2. Warunkiem wpłaty należności, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest faktyczne opróżnienie z rzeczy i osób lokalu i faktyczne wydanie go do dyspozycji Spółdzielni.
 
§ 27.
1. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.
2. Umowa o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z innym członkiem przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna.
 
DZIAŁ III. WKŁADY BUDOWLANE
A. Zasady wnoszenia wkładu budowlanego
 
§ 28.
Wkład budowlany wnosi członek, na rzecz którego przed dniem 31.07.2007 r. nastąpiło ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz członek ubiegający się o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i lokalu o innym przeznaczeniu oraz ubiegający się o budowę i przeniesienie własności domu jednorodzinnego w wysokości określonej w § 20 ust. 2, 3 i 4 Statutu.
 
§ 29.
Członek, na rzecz którego przed dniem 31.07.2007 r. nastąpiło ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz członek ubiegający się o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu albo o budowę i przeniesienie własności domu jednorodzinnego wnosi wkład budowlany w wysokości i w terminach określonych w umowie o budowę lokalu lub domu jednorodzinnego oraz według zasad i na warunkach określonych w tej umowie i w Statucie Spółdzielni
 
§ 30.
Do wniesienia i ustalenia wysokości wkładów budowlanych związanych z ustanowieniem przed dniem 31.07.2007 r. praw do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych oraz do wniesienia i ustalenia wysokości wkładów budowlanych związanych z ustanowieniem ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych stosuje się postanowienia Statutu o spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu oraz o prawie odrębnej własności lokalu.
 
B. Rozliczenie z tytułu wkładu budowlanego
 
§ 31.
1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa do domu jednorodzinnego Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu lub domu jednorodzinnego. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa ustalona w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal lub dom jednorodzinny w wyniku przetargu przeprowadzonego przez
Spółdzielnię na koszt osoby uprawnionej, na podstawie uchwały Zarządu określającej warunki przeprowadzenia tego przetargu.
2. Z wartości rynkowej lokalu lub domu jednorodzinnego potrąca się niewniesioną przez osobę, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo do domu jednorodzinnego, część wkładu budowlanego a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu lub domu jednorodzinnego, potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.
 
§ 32.
1. W przypadkach, gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa do domu jednorodzinnego z mocy prawa lub uchwały Spółdzielni, prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa lub uchwały Spółdzielni na Spółdzielnię.
2. Prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego nabyte w sposób określony w ust. 1 Spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu w terminie sześciu miesięcy.
3. Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej wartość nabytego prawa po potrąceniu należności wymienionych w § 31 ust. 1 i 2 Statutu oraz z tytułu obciążenia hipoteką. Obowiązek Spółdzielni z tego tytułu powstaje dopiero z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu.
 
§ 33.
1. Wartość rynkową lokalu lub domu jednorodzinnego ustala się zgodnie z przepisami działu IV rozdziału 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2. Spółdzielni przysługuje prawo potrącenia z wartości rynkowej lokalu oraz z wartości rynkowej domu jednorodzinnego wszelkich wierzytelności przysługującej jej wobec członka lub innej osoby uprawnionej, w tym również z tytułu opłat i innych należności związanych z używaniem i zajmowaniem lokalu lub domu jednorodzinnego, a także z tytułu kosztów określenia wartości rynkowej lokalu oraz domu jednorodzinnego i koszty przeprowadzonych przetargów przez Spółdzielnię.
3. Roszczenie o wypłatę wartości rynkowej lokalu oraz domu jednorodzinnego, z uwzględnieniem potrąceń, o których mowa w ust. 2, staje się wymagalne po upływie 14 dni od dnia objęcia lokalu lub domu jednorodzinnego przez nabywcę lub nabywców, na rzecz którego lub na rzecz których dokonała ona przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego, po wpłaceniu przez niego lub przez nich na rachunek lub w kasie Spółdzielni całej ceny nabycia, w kwocie uzyskanej w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię. Przed upływem tego terminu osoby uprawnione nie mogą domagać się skutecznie wypłaty należności z tytułu rozliczenia ze Spółdzielnią wartości rynkowej lokalu oraz domu jednorodzinnego.
4. Warunkiem wypłaty należności, o której mowa w ust. 3, jest faktyczne opróżnienie z rzeczy i osób lokalu oraz domu jednorodzinnego i faktyczne ich wydanie do dyspozycji Spółdzielni.
 
TYTUŁ IV. PRAWA DO LOKALI
 
DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 34.
1. Dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków, Spółdzielnia może:
a/ ustanawiać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
b/ ustanawiać prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz ustanawiać prawo ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego,
c/ przenosić własność domów jednorodzinnych,
d/ wynajmować lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu oraz wynajmować domy jednorodzinne i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych.
2. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu oraz domy jednorodzinne i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych również osobom, które nie są członkami Spółdzielni.
 
DZIAŁ II. SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO
 
§ 35.
1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia umowy między członkiem a Spółdzielnią o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i Statucie, przy czym umowa ta powinna w szczególności zawierać oznaczenie lokalu i określenie jego powierzchni oraz wskazywać osoby, które będą w nim zamieszkiwać wspólnie z członkiem Spółdzielni.
 
§ 36.
1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.
2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.
3. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.
 
§ 37.
Z członkiem ubiegającym się o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa tak, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:
1/ oświadczenie Spółdzielni jaki posiada tytuł prawny do gruntu,
2/ określenie lokalu mieszkalnego, o który członek się ubiega, w tym jego rodzaj, położenie i powierzchnię,
3/ wskazanie osób, które mają wspólnie z członkiem zamieszkać,
4/ zobowiązanie członka do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie,
5/ określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
6/ określenie wstępnej wysokości wkładu mieszkaniowego, terminu jego wpłaty bądź terminów wnoszenia rat na wkład mieszkaniowy,
7/ określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,
8/ określenie terminu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego oraz okoliczności, w jakich może nastąpić przesunięcie tego terminu,
9/ określenie terminu ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego i ustalenia wysokości wkładu mieszkaniowego, z uwzględnieniem treści § 21 ust. 2 pkt 2 Statutu.
 
§ 38.
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.
 
§ 39.
1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa, małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z  nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Były małżonek nie będący członkiem Spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu.
2. Jeżeli małżonkowie nie dokonali czynności, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
 
§ 40.
1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską. Małżonkowi zmarłego członka Spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni, przy czym postanowienie ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
2. Jeżeli małżonek nie dokona czynności, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie.
Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
3. Postanowienie ust. 1 i 2 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.
 
§ 41.
1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie nie dokonania czynności, o których mowa w § 39 ust. 1 i 2, roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują dzieciom i innym osobom bliskim.
2. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i w postanowieniach Statutu lub niedokonania czynności, o których mowa w § 40 ust. 1 i 2 roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.
3. W przypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobom, o których mowa w ust. 2, które miały wspólnie z członkiem zamieszkiwać w tym lokalu, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.
4. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1-3, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 1 albo ust. 2 zamieszkiwała odpowiednio razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich albo z byłym członkiem.
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia.
5. Osoba przyjęta w poczet członków Spółdzielni w wypadku, o którym mowa w ust. 2, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo ustało.
6. W przypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu osobom, o których mowa w ust. 3, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy.
7. Rada Nadzorcza Spółdzielni może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z następujących przyczyn:
1/ jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
2/ jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczeniem opłat za używanie lokalu mieszkalnego za 6 miesięcy.
8. W przypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom, Rada Nadzorcza Spółdzielni może podjąć uchwałę, o której mowa w ust. 7, wobec jednego albo obojga małżonków.
9. Do uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu oraz przepisy ustawy – Prawo spółdzielcze o uchwale o wykluczeniu członka ze Spółdzielni, przy czym z chwilą gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 7 i 8, stanie się skuteczne, ustaje członkostwo w Spółdzielni.
 
§ 42.
Po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego członek oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą, są obowiązani do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia tytułu prawnego do tego lokalu. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.
 
DZIAŁ III. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOSCIOWE PRAWO DO LOKALU
 
§ 43.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.
 
§ 44.
Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.
 
§ 45.
1. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
2. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli odpowiada on wymaganiom Statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.
3. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna.
 
§ 46.
Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni jest tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia.
 
§ 47.
Jeżeli Spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu, przeniesienie własności lokalu może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu.
 
§ 48.
Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, do których członkom lub innym osobom uprawnionym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste.
 
§ 49.
Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy powstała różnica między wysokością wstępnie ustalonego wkładu budowlanego a kosztami budowy lokalu, uprawniony albo zobowiązany z tego tytułu jest członek albo osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, którym w chwili dokonania tego rozliczenia przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
 
§ 50.
1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.
2. W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 
§ 51.
1. W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat za używanie lokalu, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może wystąpić na drogę sądową w sprawie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze licytacji, w oparciu o odpowiednie zastosowanie przepisów ustawy o własności lokali. Z żądaniem, o którym mowa powyżej, występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.
2. Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości.
 
§ 52.
1. Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu:
1/ spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami,
2/ spłaty zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu.
2. Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba, że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.
3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
4. Na pisemne żądanie członka Spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu, Spółdzielnia jest obowiązana przenieść na te osoby ułamkowy udział we współwłasności tego garażu, przy zachowaniu zasady, że udziały przypadające na każde miejsce postojowe są równe, po dokonaniu przez nich spłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu.
5. Koszty ustanowienia odrębnej własności wielostanowiskowego garażu stanowiącego współwłasność osób, o których mowa w ust. 4, pokrywają w odpowiednich ułamkowych częściach te osoby, zgodnie z postanowieniem ust. 3.
6. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, całego lub części lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba, że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. W przypadku ubiegania się przez osoby uprawnione, o których wyżej mowa, o zmianę sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części, wymagana jest zgoda Zarządu Spółdzielni, wyrażona w formie pisemnej.
7. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie lokalu miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, osoby, o których mowa w ust. 6, obowiązane są do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności w terminie 14 dni od dnia jej dokonania.
8. Umowy zawarte przez członka albo osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w sprawie korzystania z lokalu lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do tego lokalu.
 
§ 53.
1. Postanowienia Statutu o spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu stosuje się odpowiednio do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych oraz praw do domów jednorodzinnych.
2. Do istniejących w dniu 23.04.2001 r. praw do domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu. Do czasu przeniesienia własności na rzecz członka Spółdzielni mają zastosowanie następujące zasady:
1/ jeżeli prawo do domu jednorodzinnego przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesieniu własności domu. W razie bezskuteczności upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela. Pełnomocnik /przedstawiciel/ uprawniony jest do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
2/ w razie śmierci jednego z małżonków, którym prawo do domu jednorodzinnego przysługiwało wspólnie, postanowienie pkt. 1 stosuje się odpowiednio,
3/ po przeprowadzeniu rozliczenia kosztów budowy i ostatecznym ustaleniu wkładów budowlanych, wniesieniu przez członków tych wkładów bądź też ich części i przejęciu zobowiązań Spółdzielni pokrywających resztę należności z tytułu wkładów, Spółdzielnia przenosi na członków własność domów wraz z prawami do działek,
4/ przeniesienie własności domu może nastąpić także na rzecz spadkobierców członka lub małżonków, jeżeli prawo do domu przysługuje im obojgu,
5/ członkowie, oprócz wkładu budowlanego obowiązani są pokryć koszty przeniesienia własności domu, a także udział w kosztach likwidacji, o ile przeniesienie własności następuje w ramach postępowania likwidacyjnego.
 
DZIAŁ IV. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU
 
§ 54.
Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto w szczególności powinna zawierać:
1/ oświadczenie Spółdzielni jaki posiada tytuł prawny do gruntu,
2/ określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,
3/ zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie,
4/ określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, który będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
5/ określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,
6/ określenie wstępnej wysokości wkładu budowlanego, terminu jego wpłaty bądź terminów wnoszenia rat na ten wkład,
7/ określenie terminu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego oraz okoliczności, w jakich może nastąpić przesunięcie tego terminu,
8/ określenie terminu ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego i ustalenia wysokości wkładu budowlanego, z uwzględnieniem treści § 21 ust. 2 pkt 2 Statutu.
 
§ 55.
1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 54, powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą odrębnej własności lokalu”. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
2. Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany lub jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków nabywcy lub spadkobiercy, z tym, że w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet członków zbycie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia kolejnego nabywcy w poczet członków. Postanowienia § 59 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
3. Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
 
§ 56.
1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię.
2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy określonych w § 54 pkt 3 i 6, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.
3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba, że strony w umowie postanowią inaczej.
4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o budowę lokalu, Spółdzielnia zwraca osobom uprawnionym wniesiony wkład budowlany albo jego część w wysokości nominalnej, na zasadach i warunkach oraz w terminach określonych w tej umowie.

§ 57.
1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu najpóźniej w terminie 3 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.
2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.
 
§ 58.
1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.
2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust. 1.
 
§ 59.
1. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba, że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.
2. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nie będącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.
 
§ 60.
Postanowienia Statutu o odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.
 
DZIAŁ V. PRZEKSZTAŁCENIE SPOŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO WE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO
 
§ 61.
Do dnia 31 grudnia 2010 r. na pisemne żądanie członka Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego położonego w budynku wybudowanym na gruncie, do którego Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę o przekształcenie przysługującego mu prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami Spółdzielni, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami z zastrzeżeniem pkt 2,
2) spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na budowę jego lokalu, o ile Spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków,
3) spłaty zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu.
 
§ 62.
1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1/ spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami z zastrzeżeniem pkt 2,
2/ spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile Spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków,
3/ spłaty zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu.
2. Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.
3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonała przeniesienia własności lokalu.
 
§ 63.
Niedopuszczalne jest przeniesienie przez Spółdzielnię na inną osobę własności lokalu mieszkalnego w budynku wybudowanym z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
 
DZIAŁ VI. NAJEM LOKALI
 
§ 64.
1. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu oraz miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych, członkom oraz osobom fizycznym i osobom prawnym nie będącymi członkami Spółdzielni.
2. Pierwszeństwo najmu lokali i miejsc postojowych, o których mowa w ust. 1, na warunkach określonych przez Zarząd Spółdzielni, przysługuje członkom Spółdzielni.
 
§ 65.
Do najmu domów jednorodzinnych odpowiednie zastosowanie ma § 64 ust. 1 i 2 Statutu.
 
§ 66.
Prawa i obowiązki stron umowy najmu, wysokość czynszu i innych opłat, wysokość kaucji, czas trwania najmu oraz inne postanowienia określa umowa zawarta pomiędzy Spółdzielnią a najemcą.
 
DZIAŁ VII. ZAMIANA LOKALI
 
§ 67.
1. Spółdzielnia w granicach istniejących możliwości realizuje wnioski o zamianę lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu oraz o zamianę miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych.
2. Zamiany lokali i miejsc postojowych, o których mowa w ust. 1, dokonuje Zarząd na wniosek zainteresowanych członków.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zamiany domów jednorodzinnych na inne domy jednorodzinne lub inne lokale mieszkalne.
 
§ 68.
1. Realizacja zamiany lokali i miejsc postojowych następuje poprzez:
1/ ustanowienie prawa do innego lokalu lub miejsca postojowego w zamian za zwolnienie dotychczas zajmowanego lokalu lub miejsca postojowego i postawienie go do dyspozycji Spółdzielni,
2/ umożliwienie dwóm lub kilku członkom bądź członkowi Spółdzielni i innej osobie, zajmującej lokal, do którego ma tytuł prawny, zamianę dotychczas należących do nich lokali lub miejsc postojowych.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do zamiany domów jednorodzinnych na inne domy jednorodzinne lub lokale mieszkalne.
 
§ 69.
Zamiana lokalu lub miejsca postojowego albo domu jednorodzinnego między członkiem Spółdzielni i najemcą lokalu lub miejsca postojowego albo domu jednorodzinnego pozostającego w dyspozycji innego podmiotu, uzależniona jest od wyrażenia zgody i zawarcia umowy najmu przez ten podmiot z dotychczasowym członkiem Spółdzielni.
 
§ 70.
Przy określaniu i rozliczaniu z członkami zobowiązań finansowych, związanych z zamianą lokali i miejsc postojowych oraz domów jednorodzinnych, stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o wnoszeniu i zwrocie wkładów.
 
§ 71.
1. Spółdzielnia prowadzi ewidencję wniosków o zamianę lokali i miejsc postojowych oraz domów jednorodzinnych i udostępnia je osobom zainteresowanym.
2. Spółdzielnia pobiera odrębne opłaty z tytułu składania wniosków i wykonywania przez nią czynności związanych z zamianą lokali i miejsc postojowych oraz domów jednorodzinnych w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej.
 
DZIAŁ VIII. SPRZEDAŻ LOKALI
 
§ 72.
W przypadku budowy lub nabywania budynków w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, warunki i zasady budowy lub nabywania tego rodzaju budynków oraz warunki i zasady sprzedaży znajdujących się w nich lokali określa Rada Nadzorcza w uchwalonym przez nią regulaminie.
 
§ 73.
Lokal należący do Spółdzielni, do którego nie powstały żadne tytuły prawne po stronie jej członków lub innych osób, może być przeznaczony przez Spółdzielnię do sprzedaży na warunkach i zasadach określonych w regulaminie, o którym mowa w § 72 Statutu.
 
§ 74.
Do sprzedaży domu jednorodzinnego i ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych stosuje się odpowiednio § 72 i § 73 Statutu.
 
DZIAŁ IX. PRZEKSZTAŁCENIE NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I LOKALI UŻYTKOWYCH
 
§ 75.
1. Na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez Spółdzielnię był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez niego:
1/ spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu,
2/ wpłaty wkładu budowlanego określonego przez Zarząd Spółdzielni w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania wynikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia budynku, jeżeli Spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie.
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również osobie bliskiej w stosunku do najemcy, o którym mowa w ust. 1.
3. Jeżeli Spółdzielnia nabyła mieszkanie zakładowe, o którym mowa w ust. 1, nieodpłatnie, najemca, o którym mowa w ust. 1, powinien pokryć koszty dokonanych przez Spółdzielnię nakładów koniecznych przeznaczonych na utrzymanie budynku, w którym znajduje się ten lokal.
4. Kaucje mieszkaniowe, o których mowa w art. 7 ust. 3 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe podlegają zaliczeniu na poczet wkładu budowlanego lub na poczet pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 3.
5. Wysokość kaucji mieszkaniowej zaliczonej na poczet wkładu budowlanego waloryzuje się proporcjonalnie do wartości rynkowej lokalu. W pozostałych przypadkach zwrot kaucji następuje w wysokości środków przekazanych Spółdzielni przez przedsiębiorstwo państwowe, państwową osobę prawną lub państwową jednostkę organizacyjną.
6. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1 oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają najemcę, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
 
§ 76.
1. Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełni koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności tego lokalu po dokonaniu przez najemcę spłaty z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej oraz spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu.
2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
 
DZIAŁ X. OPRÓŻNIENIE I WYDANIE LOKALU I DOMU JEDNORODZINNEGO
 
§ 77.
1. Po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego członek oraz zamieszkujące w tym lokalu lub domu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą, są obowiązani do opróżnienia i wydania lokalu lub domu. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu lub domu.
2. Opróżnienie i wydanie lokalu lub domu winno nastąpić nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia tytułu prawnego do lokalu lub do domu jednorodzinnego.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w wypadku wygaśnięcia tytułu prawnego do korzystania z lokalu o innym przeznaczeniu oraz do korzystania z miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym.
TYTUŁ V. OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALI I DOMÓW JEDNORODZINNYCH
 
§ 78.
1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali oraz prawa do domów jednorodzinnych, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale i domy, eksploatację i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami Statutu.
2. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali i domów jednorodzinnych są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali i domów, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami Statutu.
3. Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu oraz członkowie oczekujący na przeniesienie na ich rzecz własności domów jednorodzinnych, są obowiązani uiszczać opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, od chwili postawienia im lokali lub domów jednorodzinnych do dyspozycji.
4. Do kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi zalicza się także wszelkie koszty związane z wykonywaniem i stosowaniem przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przez cały okres ponoszenia ich przez Spółdzielnię, w tym koszty scalania i podziału nieruchomości, koszty związane z rozgraniczaniem oraz połączeniem nieruchomości, ewidencją gruntów i budynków, wydzielaniem działek pod budynkiem lub budynkami, koszty prac geodezyjnych i kartograficznych, koszty określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w poszczególnych nieruchomościach, koszty związane z ustanowieniem prawa własności lub przeniesieniem praw własności lokali i domów jednorodzinnych, koszty przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek gruntu (nieruchomości gruntowych), a także inne koszty ponoszone i związane z wykonywaniem przepisów wymienionej ustawy.
 
§ 79.
1. Opłaty za używanie lokali i domów jednorodzinnych, określone w § 78 ust. 1, 2 i 3, członkowie wnoszą do Spółdzielni na pokrycie wszelkich kosztów przypadających na cele gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
Obejmują one: wszelkie koszty ponoszone przez Spółdzielnię w związku z prowadzoną przez nią działalnością statutową i ustawową, w tym, między innymi: koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości, stanowiących mienie Spółdzielni, koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomościami wspólnymi, koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale i domy jednorodzinne należące do członków, koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem domów jednorodzinnych i lokali, stanowiących przedmiot odrębnej własności, koszty centralnego ogrzewania, dostawy ciepłej wody, eksploatacji i utrzymania dźwigów, koszty działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, w tym koszty prowadzonej działalności wydawniczej i informacyjnej w postaci gazet, biuletynów oraz innych form przekazu wiadomości i informacji, koszty utrzymania, eksploatacji, konserwacji oraz używania wszelkich urządzeń i instalacji technicznych, w tym sieci i urządzeń gazowych, elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych, telewizyjnych w tym telewizji kablowej i innych sieci oraz urządzeń połączonych z lokalami i z budynkami, koszty dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków, koszty utrzymania czystości, odpisy na fundusz remontowy, koszty zarządzania nieruchomościami Spółdzielni, stanowiącymi jej mienie lub mienie nabyte przez jej członków oraz część kosztów zarządu ogólnego przypadających na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, a także wszelkie inne koszty związane z prowadzeniem tej gospodarki, w tym również wszelkie koszty ponoszone na wdrażanie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
2. Członkowie, których lokale lub domy jednorodzinne zostały wybudowane przy pomocy kredytu zaciągniętego na sfinansowanie kosztów budowy lokalu lub domu jednorodzinnego, są obowiązani uczestniczyć w spłacie takich kredytów wraz z odsetkami, w ramach uiszczania opłat za używanie lokali i domów jednorodzinnych.
3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w § 78 ust. 1, 2 i 3 Statutu, ustalona jest na podstawie planowanych kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w danym kwartale lub w danym półroczu lub w danym roku kalendarzowym dla danej nieruchomości, na której położony jest budynek albo kilka budynków, przy przyjęciu jako jednostki rozliczeniowej kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu lub domu jednorodzinnego oraz przy przyjęciu dodatkowego kryterium ustalania niektórych opłat, liczby osób faktycznie zamieszkałych w lokalu lub w domu jednorodzinnym, nie mniejszej jednak niż liczba osób w nim zameldowanych. W przypadku wyposażenia lokali i domów jednorodzinnych w urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe, opłaty ustala się na podstawie wskazań tego rodzaju urządzeń.
4. Szczegółowe zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali i domów jednorodzinnych określa Rada Nadzorcza po zasięgnięciu opinii Rad Osiedli Spółdzielczych, w uchwalonym przez nią regulaminie.
5. Wysokość opłat za używanie lokali i domów jednorodzinnych uchwala Zarząd, z tym że, w przypadku opłat zależnych od Spółdzielni wymagane jest zasięgnięcie opinii właściwej Rady Osiedla Spółdzielczego, wydanej w terminie 14 dni od dnia przekazania jej wniosku w tej sprawie.
W przypadku nie wydania opinii w wymienionym terminie przez właściwą Radę Osiedla Spółdzielczego lub wydania przez nią opinii negatywnej, Zarząd jest uprawniony do uchwalenia wysokości opłat za używanie lokali i domów jednorodzinnych, uzasadniając zmianę wysokości opłat.
6. Pod pojęciem „opłaty zależne” rozumie się wszystkie opłaty wnoszone przez członka Spółdzielni za wyjątkiem opłat za dostawę do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych, a także za wyjątkiem opłat uznawanych za niezależne, przez przepisy obowiązujących ustaw.
7. Rada Nadzorcza w ramach kontroli i nadzoru ma prawo uchylić i zmienić uchwały Zarządu w sprawie opłat za używanie lokali i domów jednorodzinnych, w przypadku ustalenia tych opłat niezgodnie z postanowieniami regulaminu, o którym mowa w ust. 4.
W takim przypadku uchwały Rady Nadzorczej w sprawie opłat za używanie lokali i domów jednorodzinnych wywołują skutki prawne z dniem ich podjęcia i zastępują z mocy prawa uchylone lub zmienione uchwały Zarządu.
 
§ 80.
1. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię na podstawie art. 1 ust. 3, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a przychodami z opłat za używanie lokali i domów jednorodzinnych, o których mowa w § 78 i § 79 Statutu oraz w art. 4 ust. 1 – 2 i 4 wymienionej ustawy, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.
2. Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:
1/ ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w art. 4 ust. 1 – 2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
2/ ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy powołanej w pkt 1, przy czym ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.
 
§ 81.
1. Opłaty za używanie lokali i domów jednorodzinnych, o których mowa w § 78 ust. 1, 2 i 3 oraz w § 79 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 powinny być uiszczane, co miesiąc z góry do dnia 15-tego każdego miesiąca.
2. Obowiązek uiszczania opłat powstaje od dnia przyjęcia lokalu lub domu jednorodzinnego od Spółdzielni, nie później jednak niż po upływie 15 dni, licząc od dnia postawienia członkowi do dyspozycji przeznaczonego dla niego lokalu lub domu jednorodzinnego, a ustaje z dniem zakończenia przez członka remontu lokalu lub domu jednorodzinnego i oddania go do dyspozycji Spółdzielni, a gdy wykonanie remontu zostało zlecone Spółdzielni, nie później niż po upływie 30 dni od opróżnienia lokalu lub domu jednorodzinnego przez członka i osoby wspólnie z nim zamieszkałe i wydania go Spółdzielni w stanie wolnym od osób i rzeczy.
3. Opłaty za lokal lub dom jednorodzinny zwolniony do 15-go dnia miesiąca wnoszone są za okres połowy miesiąca, a za zwolniony od 16-go dnia miesiąca, za okres całego miesiąca.
4. Od nie wpłaconych w terminie należności, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia ma prawo naliczać i pobierać odsetki ustawowe za cały okres opóźnienia, w odniesieniu do każdej opłaty nie wniesionej w statutowym terminie.
5. Członek nie może potrącać swoich żadnych należności i wierzytelności obciążających Spółdzielnię z opłat za używanie lokali i domów jednorodzinnych. Członek nie może również uzależniać terminowego uiszczania opłat za używanie lokalu lub domu jednorodzinnego od wykonania wobec niego przez Spółdzielnię jakichkolwiek zobowiązań oraz z tego tytułu nie może samowolnie obniżać wysokości opłat za używanie lokalu lub domu jednorodzinnego.
6. Za termin uiszczania świadczeń z tytułu opłat na rzecz Spółdzielni uznaje się dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy /konto/ Spółdzielni lub dzień wpłaty tych środków do kasy Spółdzielni.
 
§ 82.
1. O zmianie wysokości opłat za używanie lokali i domów jednorodzinnych Zarząd jest obowiązany zawiadomić członków i inne osoby uprawnione, co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
2. Dodatkowe warunki, zasady, terminy i ograniczenia ustawowe w zakresie podwyższania opłat za używanie lokali i domów jednorodzinnych, określają odpowiednie przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz przepisy innych ustaw, regulujących działalność spółdzielni mieszkaniowych.
 
§ 83.
Postanowienia Statutu o opłatach za używanie lokali i domów jednorodzinnych stosuje się odpowiednio do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych.
 
TYTUŁ VI. ROZLICZENIA Z TYTUŁU DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA LOKALU I DOMU JEDNORODZINNEGO  

§ 84.
Dodatkowym wyposażeniem lokalu i domu jednorodzinnego są własne inwestycje członka o charakterze trwałym, poczynione przez niego z własnych środków finansowych oraz we własnym zakresie, podnoszące wartość funkcjonalną, użytkową, techniczną i estetyczną lokalu i domu jednorodzinnego, a nie zaliczone mu na poczet wartości wniesionego przez niego wkładu mieszkaniowego lub wkładu budowlanego.
 
§ 85.
1. W przypadku zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz zbycia prawa do domu jednorodzinnego, a także w przypadku zamiany spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposażenia lokalu lub domu jednorodzinnego, dokonywane są wyłącznie pomiędzy zainteresowanymi osobami, jako stronami umów zbycia lub zamiany, bez udziału Spółdzielni.
W takim przypadku zainteresowanym członkom lub innym osobom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Spółdzielni z tytułu dodatkowego wyposażenia lokalu lub domu jednorodzinnego.
2. W przypadku wygaśnięcia lub utraty tytułu prawnego do lokalu oraz do domu jednorodzinnego i wydania lokalu lub domu jednorodzinnego Spółdzielni w stanie wolnym od osób i rzeczy, rozliczenie, z tytułu dodatkowego wyposażenia, którego wartość nie została zaliczona na poczet wpłaconego wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, zostanie dokonane pod warunkiem, że Spółdzielnia:
1/ wyraziła pisemną zgodę na dokonanie dodatkowego wyposażenia lokalu lub domu jednorodzinnego,
2/ uznała poniesione nakłady za nadal przydatne pod względem ich wartości funkcjonalnej, użytkowej, technicznej i estetycznej.
3. W przypadku wyrażenia pisemnej zgody na dokonanie dodatkowego wyposażenia lokalu lub domu jednorodzinnego i uznania poniesionych nakładów na to wyposażenie za nadal przydatne dla Spółdzielni pod względem ich wartości funkcjonalnej, użytkowej, technicznej i estetycznej, wartość tego dodatkowego wyposażenia zostanie wyceniona jednostronnie przez Spółdzielnię, według stanu na dzień wydania jej lokalu lub domu jednorodzinnego w stanie wolnym od osób i rzeczy.
4. Należność, wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 i wyceny, o której mowa w ust. 3, zostanie wypłacona członkowi lub innym osobom uprawnionym w terminie najpóźniej 3 miesięcy od dnia wydania lokalu lub domu jednorodzinnego w stanie wolnym od osób i rzeczy.
5. W przypadku uznania przez Spółdzielnię nakładów poniesionych na dodatkowe wyposażenie lokalu lub domu jednorodzinnego za nieprzydatne dla Spółdzielni, członkowi lub innym osobom uprawnionym nie służy roszczenie o wypłatę należności, o której mowa w ust. 4, ani żadne inne roszczenie majątkowe z tego tytułu w stosunku do Spółdzielni, a obciąża ich wówczas obowiązek przywrócenia lokalu lub domu jednorodzinnego do stanu pierwotnego, istniejącego przed dokonaniem w nim nakładów na dodatkowe wyposażenie.
 
§ 86.
Postanowienia Statutu o rozliczeniach z tytułu dodatkowego wyposażenia lokalu i domu jednorodzinnego stosuje się odpowiednio do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym.
 
TYTUŁ VII. OBOWIĄZKI CZŁONKOW I INNYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z LOKALI I BUDYNKOW W PRZYPADKU AWARII, REMONTU, PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI LOKALU LUB BUDYNKU
 
§ 87.
1. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniu szkody, członek lub inna osoba korzystająca z lokalu lub budynku jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal lub budynek w celu usunięcia awarii. Jeżeli taki członek lub osoba jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu lub budynku, Spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu lub budynku w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy Straży Pożarnej, także przy jej udziale.
2. Jeżeli otwarcie lokalu lub budynku nastąpiło pod nieobecność pełnoletniej osoby z niego korzystającej, Spółdzielnia jest obowiązana zabezpieczyć lokal lub budynek oraz znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia tej osoby. Z wymienionych czynności sporządza się protokół.
3. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu członek lub inna osoba korzystająca z lokalu lub budynku powinna także udostępnić Spółdzielni lokal lub budynek w celu:
1/ dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu lub budynku oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania,
2/ zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających członka Spółdzielni albo osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo właściciela lokalu niebędącego członkiem Spółdzielni.
4. Jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu obciążającego Spółdzielnię lub przebudowy, Spółdzielnia może żądać od członków lub innych osób korzystających z tego lokalu lub budynku jego udostępnienia w celu wykonania koniecznych robót po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ich udostępnienia.
5. Jeżeli rodzaj remontu budynku tego wymaga członkowie lub osoby korzystające z lokalu lub budynku obowiązane są na żądanie i koszt Spółdzielni w uzgodnionym terminie przenieść się do lokalu zamiennego na okres wykonywania remontu, ściśle oznaczony i podany do wiadomości zainteresowanych. Okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
6. W okresie używania lokalu zamiennego członek Spółdzielni bądź osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo właściciel lokalu niebędący członkiem Spółdzielni wnosi opłaty jedynie za używanie tego lokalu. Opłaty za używanie lokalu zamiennego, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie mogą być wyższe niż opłaty za używanie lokalu dotychczasowego.
7. Lokalem zamiennym, o którym mowa w ust. 5 i 6, jest lokal zamienny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 
§ 88.
Do członków i innych osób korzystających z miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych oraz z domów jednorodzinnych § 87 ust. 1 do 7 stosuje się odpowiednio.
 
TYTUŁ VIII. ORGANY SPÓŁDZIELNI
A. Postanowienia ogólne
 
§ 89.
1. Organami Spółdzielni są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd,
4) Zebrania Członków Osiedli Spółdzielczych,
5) Rada Osiedla Spółdzielczego,
6) Zebrania Członków Wyczekujących,
7) Rada Członków Wyczekujących
8) Zebrania Członków Zespołów Nieruchomości.
2. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 7, dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Wybory przeprowadza się przy pomocy karty wyborczej, na której umieszczone są nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów. Odwołanie członka organów Spółdzielni następuje również w głosowaniu tajnym.
3. Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę oddanych głosów.
  Jeżeli w wyniku wyborów, dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą, ale najmniejszą liczbę oddanych głosów, co spowoduje nie obsadzenie wszystkich mandatów danego organu, to nieobsadzone z tego powodu mandaty zmniejszą liczbę członków, przewidzianą w Statucie dla danego organu, na okres do dnia przeprowadzenia wyborów uzupełniających na najbliższych obradach organu uprawnionego do wyboru członków tego organu Spółdzielni.
Do wyborów uzupełniających, mających na celu obsadzenie wszystkich mandatów danego organu zgodnie z postanowieniami Statutu, stosuje się odpowiednio ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów przy wyborach do organów Spółdzielni i przy podejmowaniu innych uchwał przez organy Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw poszczególnemu kandydatowi lub poszczególnej uchwale.
5. Członek, osoba fizyczna, nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, nie może być członkiem organów Spółdzielni, a w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy przez swojego przedstawiciela ustawowego.
6. Kandydaci na członków Zarządu, Rady Nadzorczej, Rady Osiedla Spółdzielczego i Rady Członków Wyczekujących, przed umieszczeniem ich nazwisk na kartach wyborczych lub wykazie albo liście kandydatów, biorących udział w wyborach do wymienionych organów Spółdzielni, składają oświadczenia, zaprotokołowane w odpowiednim protokole obrad określonego organu Spółdzielni, że nie naruszają zakazu konkurencji, o którym jest mowa w art. 56 § 3 ustawy - Prawo spółdzielcze.
7. Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez organy Spółdzielni określa Statut oraz przewidziane w nim regulaminy tych organów.
8. Członkowie Rady Nadzorczej, Rady Osiedla Spółdzielczego i Rady Członków Wyczekujących pełnią swoje funkcje społecznie, z tym, że z tytułu pełnienia funkcji i udziału w posiedzeniach organów Spółdzielni, przysługuje im wynagrodzenie, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń, przy czym nie może być ono większe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w przepisach ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom wymienionych organów Spółdzielni, ustalana jest na zasadach określonych w Statucie i we właściwych regulaminach tych organów lub w odrębnych uchwałach Rady Nadzorczej.
 
 B. Walne Zgromadzenie
 
§ 90.
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Walne Zgromadzenie, w przypadku gdy liczba członków Spółdzielni przekroczy liczbę 500 członków, może być podzielone na części. W takim przypadku Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, z tym że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części Walnego Zgromadzenia.
3. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście, chyba że ustawa stanowi inaczej. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
4. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
5. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz osoby zaproszone przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
 
§ 91.
1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1/ uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, oświatowej i kulturalnej,
2/ rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzenie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielania absolutorium członkom Zarządu,
3/ rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
4/ podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
5/ podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
6/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
7/ oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
8/ podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
9/ rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
10/ uchwalanie zmian Statutu,
11/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
12/ wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.
2. W sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 10 uchwały podejmuje się większością 2/3 głosów.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej. Odwołanie członka Rady Nadzorczej wymaga większości 2/3 głosów.
 
§ 92.
1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
1/ Rady Nadzorczej,
2/ przynajmniej jednej dziesiątej członków, nie mniej jednak niż 100 członków.
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.
4. W przypadku wskazanym w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.
 
§ 93.
1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad, oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w ust. 1 i w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.
 
§ 94.
1. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
2. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyło co najmniej 400 członków, jako osób uprawnionych do głosowania.
3. Projekty uchwał, kandydatów na członków Rady Nadzorczej i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie.
Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
4. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 3, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
5. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie późnej niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
6. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłasza się na piśmie najpóźniej na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
7. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.
 
§ 95.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą jest nieważna.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do Sądu.
4. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka z rejestru członków Spółdzielni przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.
5. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą.
6. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania, powinno ono być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
7. Jeżeli ustawa lub Statut wymagają zawiadomienia o uchwale Walnego Zgromadzenia, termin sześciotygodniowy wskazany w ust. 6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w Statucie.
8. Prawomocne orzeczenie Sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę tego organu Spółdzielni ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.
 
 § 96.
1. Obrady Walnego Zgromadzenia i jego poszczególnych części otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek tej Rady, który stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego części.
2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia i jego części w składzie: przewodniczący i sekretarz.
3. Obrady Walnego Zgromadzenia i jego części prowadzi Prezydium, którego pracami oraz obradami Walnego Zgromadzenia i jego części kieruje jego przewodniczący.
4. Po dokonaniu wyboru Prezydium, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad.
5. Na Walnym Zgromadzeniu i jego częściach można podejmować uchwały wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.
6. Dokumenty dotyczące porządku i tematyki obrad, wyłożone do zapoznania się z nimi przez członków w siedzibie Spółdzielni przed obradami Walnego Zgromadzenia i jego części, nie muszą być odczytywane.
7. Walne Zgromadzenie na pierwszej i na następnych jego częściach wybiera ze swojego grona:
1/ komisję skrutacyjną w składzie 3 osób, której zadaniem jest:
a) dokonywanie obliczania wyników głosowania,
b) wykonywanie innych czynności technicznych na zarządzenie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2/ komisję wnioskową w składzie 3 osób, której zadaniem jest przyjmowanie zgłaszanych wniosków, celem przekazania ich do rozpatrzenia przez właściwe rzeczowo organy Spółdzielni.
8. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
9. Z prac i czynności komisji sporządza się protokoły. Protokoły podpisane przez przewodniczącego i sekretarza komisji, przewodniczący komisji przekazuje przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
 
§ 97.
1. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim i na jego częściach członków.
2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że ustawa lub Statut stanowią inaczej.
Większość 2/3 głosów wymagana jest dla podjęcia uchwał w sprawach:
1/ zmian Statutu,
2/ odwołania członka Rady Nadzorczej,
3/ w innych przypadkach, określonych w ustawie lub w Statucie.
3. Po przedstawieniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się, przy czym członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.
4. Czas wystąpień osób zabierających głos w dyskusji nie może przekraczać 3 minut. Osobom nie stosującym się do zarządzeń i zaleceń przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w zakresie ustalonego porządku obrad i ustalonego czasu wystąpień, przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos w dyskusji.
5. W sprawach zgłaszania wniosków formalnych, do których należy w szczególności: sposób obradowania, głosowanie bez dyskusji, przerwanie dyskusji, zamknięcie listy mówców, ograniczenie czasu przemówień, zarządzenie przerw w obradach i kolejność uchwalania zgłoszonych wniosków, przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.
6. Po zamknięciu dyskusji i przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości jakie wnioski zostały zgłoszone i ustala kolejność ich głosowania, przy czym poprawki do wniosku głównego głosuje się przed tym wnioskiem.
7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu i jego częściach odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej, oraz wyboru delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, które przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
8. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów przy wyborach do Rady Nadzorczej i przy podejmowaniu innych uchwał przez Walne Zgromadzenie i jego części, stosuje się postanowienie § 89 ust. 4 Statutu.
9. Sprawy o charakterze organizacyjno-porządkowym, nieuregulowane w postanowieniach Statutu, są rozstrzygane przez Walne Zgromadzenie i jego części w głosowaniu jawnym, na wniosek przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad.
11. Z obrad Walnego Zgromadzenia i jego części sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia, a który powinien zawierać datę, porządek obrad, zwięzły przebieg dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść podjętych uchwał, podstawowe dane liczbowe odnośnie przyjętych sprawozdań finansowych i zatwierdzonych planów, przy czym przy uchwałach należy podać liczbę głosów oddanych za uchwałą i przeciw niej. Lista obecności na Walnym Zgromadzeniu i jego częściach oraz podjęte uchwały stanowią załączniki do protokołu.
12. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia i jego części są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
13. W przypadku przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w częściach, przewodniczący i sekretarz jego części uznawani są i wykonują uprawnienia oraz obowiązki przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia, w rozumieniu postanowień § 96 oraz w rozumieniu postanowień niniejszego paragrafu Statutu Spółdzielni.
14. W przypadku przeprowadzania Walnego Zgromadzenia w częściach, przewodniczący jego części po zakończeniu ostatniej części Walnego Zgromadzenia, na wspólnym posiedzeniu zwołanym przez Zarząd, sporządzają odrębny protokół, w którym podawane są łączne wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami podjętymi przez Walne Zgromadzenie i jego części oraz łączne wyniki wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni. Protokół ten podpisywany jest przez każdego przewodniczącego części Walnego Zgromadzenia, a następnie podawany do wiadomości członków w terminie 30 dni od dnia zakończenia obrad ostatniej części Walnego Zgromadzenia, poprzez ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.
 
C. Rada Nadzorcza
 
§ 98.
Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
 
§ 99.
1. Rada Nadzorcza składa się z 14 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni na okres 3-letniej kadencji.
Dotychczasowa kadencja Rady Nadzorczej kończy się w 2010 roku.
2. W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ze Spółdzielnią ustaje jego członkostwo w jej Radzie Nadzorczej.
3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
 
§ 100.
Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
1/ odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał jego wyboru,
2/ zrzeczenia się mandatu w formie pisemnej,
3/ ustania członkostwa w Spółdzielni.
 
§ 101.
Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, organ, który dokonał jego wyboru, dokonuje wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na okres do końca danej kadencji.
 
§ 102.
1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1/ uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
2/ nadzór i kontrola działalności Spółdzielni a w szczególności:
a/ badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b/ dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
c/ przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,
d/ kontrola, co najmniej raz w roku, uczestnictwa Spółdzielni w innych podmiotach i organizacjach gospodarczych,
3/ podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
4/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
5/ zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
6/ rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
7/ składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
8/ podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach, do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
9/ uchwalanie swojego regulaminu oraz uchwalanie regulaminów: Zarządu, Zebrania Członków Osiedla Spółdzielczego, Rady Osiedla Spółdzielczego, Zebrania Członków Wyczekujących, Rady Członków Wyczekujących, Zebrania Członków Zespołu Nieruchomości, przyjmowania członków, ustanowienia i przenoszenia praw do lokali i domów jednorodzinnych oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych i oddawania w najem lokali i domów jednorodzinnych oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, a także innych regulaminów, o ile uprawnienia w tym zakresie nie zostały przekazane Statutem innym organom Spółdzielni,
10/ uchwalanie zasad rozliczania kosztów poniesionych na remonty budynków,
11/ uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów,
12/ uchwalanie zasad zaliczania na wkład wartości pracy własnej członka i jego rodziny,
13/ uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za używanie lokali i domów jednorodzinnych oraz uchwalanie wysokości opłat za używanie lokali i domów jednorodzinnych w przypadkach określonych w Statucie, a także w razie uchylenia lub zmiany uchwały Zarządu w tym zakresie,
14/ ustalanie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem obowiązku zaliczania członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do tej samej części Walnego Zgromadzenia, wyodrębnianie osiedli spółdzielczych oraz wyodrębnianie zespołów członków i zespołów nieruchomości na poszczególnych osiedlach spółdzielczych,
15/ wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców oraz uchwalanie ich wynagrodzeń,
16/ koordynowanie i nadzór nad działalnością Rad Osiedli Spółdzielczych i Rady Członków Wyczekujących,
17/ rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i od decyzji Rad Osiedli Spółdzielczych i Rady Członków Wyczekujących oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność we wszystkich sprawach,
18/ uchylanie lub zmienianie uchwał Rad Osiedli Spółdzielczych i Rady Członków Wyczekujących, o ile są one niezgodne lub naruszają przepisy prawa, postanowienia statutu, postanowienia regulaminów spółdzielczych, uchwały Walnego Zgromadzenia, uchwały Rady Nadzorczej albo są sprzeczne lub niezgodne z gospodarczymi lub majątkowymi interesami Spółdzielni.
Uchylenie i zmiana uchwał Rad Osiedli Spółdzielczych i Rady Członków Wyczekujących następuje na podstawie uchwał Rady Nadzorczej, które wywołują skutki prawne z dniem ich podjęcia i obowiązują właściwe organy oraz tych członków Spółdzielni, których dotyczyła uchylona lub zmieniona uchwała Rady Osiedla Spółdzielczego lub Rady Członków Wyczekujących. Uchwały Rady Nadzorczej, o których jest mowa powyżej, zastępują uchylone i zmienione uchwały wymienionych organów samorządu spółdzielczego i powinny być podejmowane w ciągu trzech miesięcy od daty powzięcia wiadomości o uchwale tych organów, nie później jednak niż w ciągu dwunastu miesięcy od daty ich podjęcia,
19/ podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z przyczyn określonych w przepisach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i w postanowieniach Statutu Spółdzielni,
20/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia i jego części na warunkach określonych w Statucie,
21/ uczestniczenie w lustracjach Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych,
22/ uchwalanie zasad gospodarki finansowej wyodrębnionych gospodarczo osiedli,
23/ podejmowanie uchwał w sprawie badania rocznego sprawozdania finansowego w tym również wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
24/ uchwalanie regulaminu podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie używania i napraw wewnątrz lokali i domów jednorodzinnych,
25/ ustalanie liczby członków poszczególnych Rad Osiedli Spółdzielczych, w granicach i w zakresie określonym w Statucie.
2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, Rad Osiedli Spółdzielczych i Rady Członków Wyczekujących, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
3.  Rada Nadzorcza składa sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.
 
§ 103.
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności, zastępca przewodniczącego, co najmniej raz w miesiącu.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
 
§ 104.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej, prezydium Rady Nadzorczej i komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście.
 
§ 105.
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza i przewodniczących stałych komisji Rady. Osoby te stanowią prezydium Rady Nadzorczej.
2. Zadaniem prezydium Rady Nadzorczej jest koordynowanie i organizowanie działalności Rady i komisji oraz wykonywanie czynności zleconych przez Radę Nadzorczą.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji oraz za udział w jej posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń w wysokości nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu, przy czym przewodniczącemu Rady Nadzorczej, jego zastępcy i sekretarzowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100%, przewodniczącym stałych komisji Rady Nadzorczej, w wysokości 95%, a pozostałym członkom tej Rady, w wysokości 85% minimalnego wynagrodzenia.
 
§ 106.
Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona komisję rewizyjną oraz może powołać inne komisje stałe lub czasowe.
 
§ 107.
Wewnętrzna struktura Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne i porządkowe, związane z działalnością Rady Nadzorczej, określa uchwalony przez nią regulamin, o którym mowa w § 102 ust. 1 pkt 9 Statutu.
 
D. Zarząd
   
 § 108.
1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym prezesa i jego zastępców, wybranych przez Radę Nadzorczą. Członek Zarządu musi legitymować się wyższym wykształceniem.
2. Członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, może odwołać Rada Nadzorcza, a ponadto tych członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium może odwołać Walne Zgromadzenie.
3. Z członkami Zarządu zatrudnianymi w Spółdzielni, Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy stosownie do wymogów kodeksu pracy.
4. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy.
 
§ 109.
1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji i czynności nie zastrzeżonych w ustawie lub Statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:
1/ podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków do Spółdzielni,
2/ podejmowanie uchwał i dokonywanie innych czynności oraz zawieranie umów w sprawie budowy lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w tym garaży wielostanowiskowych z miejscami postojowymi oraz domów jednorodzinnych, ustanawiania spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych, ustanawiania spółdzielczych własnościowych praw do lokali i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, ustanawiania odrębnej własności lokali i ułamkowego udziału we współwłasności garaży wielostanowiskowych, przenoszenia własności lokali i domów jednorodzinnych oraz sprzedaży i wynajmowania lokali i domów jednorodzinnych oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, na zasadach określonych w Statucie i w przepisach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz w przepisach innych ustaw,
3/  sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
4/ prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i programów oraz wykonywanie związanych z nimi wszelkich czynności organizacyjnych i finansowych,
5/ zabezpieczanie interesów gospodarczych i majątkowych Spółdzielni,
6/ sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie,
7/ zwoływanie Zebrań Członków Zespołów Nieruchomości, Zebrań Członków Osiedli Spółdzielczych, Zebrań Członków Wyczekujących i Walnych Zgromadzeń,
8/ ustalanie wysokości opłat za używanie lokali i domów jednorodzinnych,
9/ zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań finansowych,
10/ udzielanie pełnomocnictw,
11/ zawieranie umów i dokonywanie innych czynności prawnych związanych z ustawową i statutową działalnością Spółdzielni,
12/ współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej oraz z organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi.
3. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.
 
§ 110.
1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach.
W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.
2. Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.
 
§ 111.
1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
3. Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni a złożone w jej lokalu albo jednemu z członków Zarządu lub pełnomocnikowi mają skutek prawny względem Spółdzielni.
 
§ 112.
1. Zarząd może udzielać jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
2. Udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
 
E. Zebranie Członków Osiedla Spółdzielczego
 
§ 113.
1. W Zebraniu Członków Osiedla Spółdzielczego uczestniczą członkowie posiadający prawa do lokali i domów jednorodzinnych, położonych na terenie danego Osiedla Spółdzielczego.
2. Zebrania Członków Osiedli Spółdzielczych zwołuje Zarząd, co najmniej raz na 3 lata, zawiadamiając członków z danego Osiedla Spółdzielczego z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie, miejscu i porządku obrad, poprzez ogłoszenia wywieszane w budynkach mieszkalnych bądź poprzez ogłoszenia w gazecie spółdzielczej lub w innym ogłoszeniu prasowym.
3. Zebranie Członków Osiedla Spółdzielczego może być ponadto zwołane na żądanie: Rady Nadzorczej, Rady Osiedla Spółdzielczego oraz co najmniej 1/10 członków z danego Osiedla Spółdzielczego.
Wniosek w tej sprawie powinien być skierowany na piśmie do Zarządu, z podaniem w nim celu i z oznaczeniem spraw, objętych porządkiem obrad Zebrania Członków Osiedla Spółdzielczego. W takim przypadku Zebranie Członków Osiedla Spółdzielczego należy zwołać w taki sposób, aby mogło się ono odbyć najpóźniej w ciągu 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie przez Zarząd.
Jeżeli Zarząd nie zwoła Zebrania Członków Osiedla Spółdzielczego na żądanie wymienionych organów Spółdzielni oraz co najmniej 1/10 uprawnionych członków w podanym powyżej terminie, Zebranie to zwołuje Rada Nadzorcza z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2.
4. Uprawnieni do żądania zwołania Zebrania Członków Osiedla Spółdzielczego, o których mowa w ust. 3, mogą żądać umieszczenia oznaczonych przez nich spraw w porządku obrad każdego Zebrania Członków Osiedla Spółdzielczego, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem co najmniej na 7 dni przed terminem obrad tego organu Spółdzielni.
5. Każdy członek Spółdzielni uczestniczy tylko w jednym Zebraniu Członków Osiedla Spółdzielczego i przysługuje mu jeden głos.
Wyboru Zebrania Członków Osiedla Spółdzielczego członek dokonuje przez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi Spółdzielni najpóźniej na 1 dzień przed obradami wybranego przez niego Zebrania Członków Osiedla Spółdzielczego.
6. Członek, który nie dokonał czynności, określonej w ust. 5, uczestniczy w Zebraniu tego Osiedla Spółdzielczego, na którym znajduje się jego lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, w którym jest aktualnie zameldowany.
7. Zebranie Członków Osiedla Spółdzielczego może podejmować swoje uchwały i inne czynności prawne oraz faktyczne, wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad tego organu Spółdzielni.
 
§ 114.
1. Do uprawnień Zebrania Członków Osiedla Spółdzielczego należy:
1/ wybieranie i odwoływanie członków Rady Osiedla, w zakresie określonym postanowieniami Statutu,
2/ wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów Spółdzielni wniosków w sprawach jej działalności ustawowej i statutowej, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków posiadających prawa do lokali i domów jednorodzinnych, położonych na terenie danego Osiedla Spółdzielczego.
2. Organ Spółdzielni, do którego kierowany jest wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obowiązany jest ten wniosek rozważyć i o sposobie jego wykorzystania powiadomić Zebranie Członków Osiedla Spółdzielczego.
3. Szczegółowy tryb obradowania, zakres uprawnień oraz sposób podejmowania uchwał i inne sprawy organizacyjne, związane z obradami Zebrania Członków Osiedla Spółdzielczego, określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
 
F. Rady Osiedli Spółdzielczych
 
§ 115.
1. Rada Osiedla Spółdzielczego składa się z członków wybranych przez Zebrania Członków Zespołów Nieruchomości i Zebranie Członków Osiedla Spółdzielczego spośród uprawnionych osób w liczbie od 5 do 7 członków na Osiedlu Spółdzielczym liczącym do 1000 członków Spółdzielni, w liczbie od 7 do 9 członków na Osiedlu Spółdzielczym liczącym od 1001 do 2500 członków Spółdzielni i w liczbie od 9 do 12 członków na Osiedlu Spółdzielczym liczącym ponad 2500 członków Spółdzielni.
2. Liczbę członków Rady Osiedla Spółdzielczego, wybieranych przez Zebrania Członków Zespołów Nieruchomości, w granicach i w zakresie określonym w ust. 1, ustala Rada Nadzorcza w uchwale podjętej przed przeprowadzeniem wyborów do tego organu Spółdzielni, a pozostałą część członków Rady Osiedla Spółdzielczego wybiera Zebranie Członków Osiedla Spółdzielczego, również w granicach i w zakresie określonym w powołanym powyżej ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Każdemu Zebraniu Członków Zespołu Nieruchomości przypada 1 mandat członka Rady Osiedla Spółdzielczego.
4. W przypadku niedokonania wyboru członka Rady Osiedla Spółdzielczego przez Zebranie Członków Zespołu Nieruchomości z powodów określonych w Statucie wyboru członka tej Rady dokonuje Zebranie Członków Osiedla Spółdzielczego spośród członków Spółdzielni obecnych na Zebraniu Członków Osiedla Spółdzielczego, posiadających prawa do lokali i domów jednorodzinnych, położonych na terenie danego Osiedla Spółdzielczego.
5. Kadencja Rady Osiedla Spółdzielczego trwa 3 lata, przy czym początek kadencji rozpoczyna się od dnia wyboru tego organu Spółdzielni, a koniec kadencji następuje z dniem kolejnego wyboru nowej Rady Osiedla Spółdzielczego. Dotychczasowa kadencja Rady Osiedla Spółdzielczego kończy się w 2010 roku.
6. Pierwsze posiedzenie Rady Osiedla Spółdzielczego zwołuje, w terminie 14 dni od dnia zakończenia wyborów, Przewodniczący Zebrania Członków Osiedla Spółdzielczego, w celu ukonstytuowania się i podjęcia działalności statutowej przez Radę Osiedla Spółdzielczego.
 
§ 116.
1. Mandat członka Rady Osiedla Spółdzielczego wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
2. Utrata mandatu członka Rady Osiedla Spółdzielczego przed upływem kadencji następuje wskutek rezygnacji złożonej w formie pisemnej, ustania członkostwa w Spółdzielni, zmiany oświadczenia, o którym mowa w § 113 ust. 5 Statutu, oraz odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru członka tego organu Spółdzielni.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, na miejsce członka Rady Osiedla Spółdzielczego, który utracił mandat, organ, który dokonał jego wyboru, dokonuje wyboru nowego członka Rady Osiedla Spółdzielczego na okres do końca danej kadencji.
 
§ 117.
Do zakresu działania Rady Osiedla Spółdzielczego należy:
1/ uchwalanie planów gospodarczo-finansowych w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
2/ wydawanie opinii w sprawie zatrudniania albo zwalniania kierownika Administracji Osiedla oraz jego zastępcy,
3/ sprawowanie kontroli nad działalnością kierownika Administracji Osiedla,
4/ zgłaszanie i opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia placówek gospodarczych i socjalnych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych i rozrywkowych na terenie Osiedla,
5/ inicjowanie we własnym zakresie pomocy i opieki społecznej oraz wnioskowanie do odpowiednich władz o roztoczenie opieki nad osobami, które jej potrzebują,
6/ krzewienie kultury współżycia społecznego oraz poszanowania mienia, celem zabezpieczenia gospodarczych i majątkowych interesów Spółdzielni,
7/ współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej i specjalnej w dziedzinie realizacji zadań gospodarczych, społecznych, oświatowych i kulturalnych, celem zabezpieczenia interesów gospodarczych i majątkowych Spółdzielni oraz praw jej członków,
8/ opiniowanie wniosków i skarg zgłaszanych przez członków na działalność kierownika Administracji Osiedla a następnie przekazywanie tych opinii Zarządowi,
9/ wydawanie opinii i zgłaszanie wniosków w sprawie ustalania wysokości opłat zależnych od Spółdzielni za używanie lokali i domów jednorodzinnych, położonych na terenie Osiedla Spółdzielczego oraz w sprawie gospodarki zasobami mieszkaniowymi Osiedla Spółdzielczego,
10/ podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium kierownikowi Administracji Osiedla, na podstawie oceny jego działalności w danym roku kalendarzowym,
11/ uchwalanie regulaminu porządku domowego i użytkowania lokali w budynkach mieszkalnych,
12/ prowadzenie działalności statutowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu, postanowieniami regulaminów spółdzielczych, postanowieniami uchwał Walnego Zgromadzenia i zgodnie z treścią uchwał Rady Nadzorczej oraz zgodnie z gospodarczymi i majątkowymi interesami Spółdzielni,
13/ składanie sprawozdań ze swojej działalności Zebraniom Członków Zespołów Nieruchomości.
 
§ 118.
1. Szczegółowy zakres działania, tryb obradowania oraz sposób podejmowania uchwał i inne sprawy organizacyjne Rady Osiedla Spółdzielczego określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
2. W przypadku uchylania się przez Radę Osiedla Spółdzielczego od podejmowania uchwał w sprawach określonych w § 117 pkt 1 do 12 Statutu albo w przypadku podejmowania uchwał z przekroczeniem uprawnień i kompetencji wymienionych w powołanych uregulowaniach statutowych, jak również w przypadku naruszania przez nią postanowień regulaminu, o którym jest mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza, w ramach swoich kompetencji nadzorczych, ma uprawnienie do podejmowania uchwał za Radę Osiedla Spółdzielczego we wszystkich sprawach należących do jej uprawnień i kompetencji.
3. Uchwały Rady Nadzorczej, o których jest mowa w ust. 2, wywołują skutki prawne z dniem ich podjęcia oraz obowiązują właściwe organy i członków Spółdzielni, których one dotyczą.
4. Członkom Rady Osiedla Spółdzielczego z tytułu pełnienia funkcji i udziału w posiedzeniach tego organu Spółdzielni przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 89 ust. 8 Statutu, wypłacane w wysokości i na zasadach oraz na warunkach, określonych w regulaminie Rady Osiedla Spółdzielczego lub w odrębnej uchwale Rady Nadzorczej.
 
G. Zebranie Członków Wyczekujących
 
§ 119.
1. W Zebraniu Członków Wyczekujących uczestniczą członkowie Spółdzielni oczekujący na ustanowienie lub przeniesienie na ich rzecz praw do lokali lub do domów jednorodzinnych.
2. Zebranie Członków Wyczekujących zwołuje Zarząd, co najmniej raz na 3 lata, zawiadamiając członków wyczekujących z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie, miejscu i porządku obrad, poprzez ogłoszenia prasowe w gazecie spółdzielczej i w innej gazecie lokalnej.
3. Zebranie Członków Wyczekujących może być ponadto zwołane na żądanie Rady Nadzorczej, Rady Członków Wyczekujących oraz co najmniej 1/10 członków wyczekujących.
Wniosek w tej sprawie powinien być skierowany do Zarządu, z podaniem w nim celu i z oznaczeniem spraw, objętych porządkiem obrad Zebrania Członków Wyczekujących. W takim przypadku Zebranie Członków Wyczekujących należy zwołać w taki sposób, aby mogło się ono odbyć najpóźniej w ciągu 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie przez Zarząd Spółdzielni.
Jeżeli Zarząd nie zwoła Zebrania Członków Wyczekujących na żądanie wymienionych organów Spółdzielni oraz co najmniej 1/10 uprawnionych członków w podanym powyżej terminie, Zebranie to zwołuje Rada Nadzorcza z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2.
4. Uprawnieni do żądania zwołania Zebrania Członków Wyczekujących, o których mowa w ust. 3, mogą żądać umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad każdego Zebrania Członków Wyczekujących, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem co najmniej na 7 dni przed terminem obrad tego organu Spółdzielni.
5. Każdy członek wyczekujący uczestniczy tylko w jednym Zebraniu Członków Wyczekujących i przysługuje mu jeden głos.
6. Zebranie Członków Wyczekujących może podejmować uchwały i inne czynności prawne oraz faktyczne, wyłącznie w sprawach, objętych porządkiem obrad tego organu Spółdzielni.
7. Zasady ustalania uczestnictwa w pojedynczym lub w poszczególnych Zebraniach Członków Wyczekujących, określa Rada Nadzorcza w regulaminie, o którym mowa w § 120 ust. 3 Statutu.
 
§ 120.
1. Do uprawnień Zebrania Członków Wyczekujących należy:
1/ wybieranie i odwoływanie członków Rady Członków Wyczekujących,
2/ wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów Spółdzielni wniosków w sprawach jej działalności ustawowej i statutowej, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wyczekujących, dotyczących budowy, ustanawiania oraz przenoszenia praw do lokali i domów jednorodzinnych.
2. Organ Spółdzielni, do którego kierowany jest wniosek w trybie ust. 1 pkt 2 obowiązany jest ten wniosek rozważyć i o sposobie jego wykorzystania powiadomić Zebranie Członków Wyczekujących.
3. Szczegółowy tryb obradowania, zakres uprawnień oraz sposób podejmowania uchwał i inne sprawy organizacyjne, związane z obradami Zebrania Członków Wyczekujących, określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
 
H. Rada Członków Wyczekujących
 
§ 121.
1. Rada Członków Wyczekujących wybierana jest spośród członków Spółdzielni na Zebraniach Członków Wyczekujących na okres 3 lat w ilości 7 osób. Rozpoczęcie i zakończenie 3-letniej kadencji Rady Członków Wyczekujących następuje według zasad określonych w § 115 ust. 5 Statutu.
Dotychczasowa kadencja Rady Członków Wyczekujących kończy się w 2010 roku.
2. Członek Rady traci mandat przed upływem kadencji wskutek pisemnej rezygnacji, z chwilą nabycia prawa do lokalu albo domu jednorodzinnego lub utraty praw członkowskich, albo odwołania go większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał jego wyboru.
3. Rada Członków Wyczekujących składa sprawozdanie ze swojej działalności na Zebraniach Członków Wyczekujących.
 
§ 122.
Do zakresu działania Rady Członków Wyczekujących należy:
1/ współdziałanie z Zarządem i Radą Nadzorczą przy ustalaniu planów inwestycyjnych Spółdzielni,
2/ występowanie do Zarządu o przedłożenie informacji na temat podjętych przygotowań w sprawie zabezpieczenia odpowiednich terenów pod budownictwo mieszkaniowe,
3/ współudział w wytyczaniu kierunków działalności Spółdzielni w zakresie planowania i kolejności realizacji budowy placówek oświatowo-kulturalnych,
4/ występowanie do Rady Nadzorczej z wnioskami w sprawie nadzoru i kontroli działalności Zarządu w zakresie realizacji zadań o charakterze członkowsko - mieszkaniowym,
5/ współpraca z organami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej oraz organizacjami społecznymi w zakresie pomocy udzielanej członkom Spółdzielni w ich sprawach mieszkaniowych,
6/ opiniowanie i zgłaszanie wniosków w innych sprawach związanych z działalnością ustawową i statutową Spółdzielni, a dotyczących członków wyczekujących.
 
§ 123.
1. Szczegółowy tryb obradowania, zakres uprawnień oraz sposób podejmowania uchwał i inne sprawy organizacyjne Rady Członków Wyczekujących określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
2. W przypadku uchylania się przez Radę Członków Wyczekujących od podejmowania uchwał w sprawach określonych w § 122 pkt 1 do 6 Statutu albo w przypadku podejmowania uchwał z przekroczeniem uprawnień i kompetencji wymienionych w powołanych uregulowaniach statutowych, jak również w przypadku naruszania przez nią postanowień regulaminu, o którym jest mowa w ust. 1, postanowienia § 118 ust. 2 i 3 Statutu mają odpowiednie zastosowanie.
3. Członkom Rady Członków Wyczekujących z tytułu pełnienia funkcji i udziału w posiedzeniach tego organu Spółdzielni przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 89 ust. 8 Statutu, wypłacane w wysokości i na zasadach oraz na warunkach, określonych w Regulaminie Rady Członków Wyczekujących lub w odrębnej uchwale Rady Nadzorczej.
 
I. Zebranie Członków Zespołu Nieruchomości
 
§ 124.
1. W Zebraniu Członków Zespołu Nieruchomości uczestniczą członkowie posiadający prawa do lokali i domów jednorodzinnych, położonych na terenie danej wyodrębnionej nieruchomości lub wyodrębnionego zespołu nieruchomości, w obrębie danego Osiedla Spółdzielczego lub w obrębie pojedynczej nieruchomości, należącej do Spółdzielni.
2. Przez Zespół Nieruchomości rozumie się jedną lub więcej wyodrębnionych nieruchomości, na których położony jest jeden lub więcej budynków i innych obiektów budowlanych.
3. Zebrania Członków Zespołów Nieruchomości zwołuje Zarząd, co najmniej raz na 3 lata, zawiadamiając członków z danego Zespołu Nieruchomości z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie, miejscu i porządku obrad, poprzez ogłoszenia wywieszone w budynkach mieszkalnych bądź poprzez ogłoszenia w gazecie spółdzielczej lub w innym ogłoszeniu prasowym.
4. Zebranie Członków Zespołu Nieruchomości może być również zwołane na żądanie Rady Nadzorczej i Rady Osiedla Spółdzielczego oraz przynajmniej 1/4 członków, należących do grona osób, którym przysługują prawa do lokali i domów jednorodzinnych w danym Zespole Nieruchomości. Wniosek w tej sprawie powinien być skierowany na piśmie do Zarządu, z podaniem w nim celu i z oznaczeniem spraw, objętych porządkiem obrad Zebrania Członków Zespołu Nieruchomości. W takim przypadku Zebranie Członków Zespołu Nieruchomości należy zwołać w taki sposób, aby mogło się ono odbyć w terminie najpóźniej 4 tygodni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie przez Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zebrania Członków Zespołu Nieruchomości na żądanie wymienionych organów Spółdzielni oraz co najmniej 1/4 uprawnionych członków w podanym powyżej terminie, Zebranie to może zwołać Rada Nadzorcza z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 3.
5. Uprawnieni do żądania zwołania Zebrania Członków Zespołu Nieruchomości, o których mowa w ust. 4, mogą żądać umieszczenia oznaczonych przez nich spraw w porządku obrad każdego Zebrania Członków Zespołu Nieruchomości, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem co najmniej na 7 dni przed terminem obrad tego organu Spółdzielni.
6. Każdy członek Spółdzielni uczestniczy tylko w jednym Zebraniu Członków Zespołu Nieruchomości i przysługuje mu jeden głos. Wyboru, w którym Zebraniu Członków Zespołu Nieruchomości członek będzie uczestniczył, dokonuje się przez złożenie pisemnego oświadczenia przez uprawnionego członka, skierowanego do Zarządu Spółdzielni najpóźniej na 1 dzień przed obradami wybranego przez niego Zebrania Członków Zespołu Nieruchomości.
7. Członek, który nie dokonał czynności, określonej w ust. 6, uczestniczy w Zebraniu Członków Zespołu Nieruchomości tego Zespołu Nieruchomości, na którym znajduje się jego lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, w którym jest aktualnie zameldowany.
8. Zebranie Członków Zespołu Nieruchomości może podejmować skutecznie swoje uchwały i podejmować inne czynności prawne oraz faktyczne, wyłącznie w sprawach, objętych porządkiem obrad tego organu Spółdzielni.
9. Zebranie Członków Zespołu Nieruchomości może się odbyć i jest zdolne do podejmowania uchwał i innych czynności prawnych oraz faktycznych w obecności co najmniej 10 uprawnionych członków, o których jest mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 
§ 125.
1. Do uprawnień Zebrania Członków Zespołu Nieruchomości należy:
1/ wybieranie i odwoływanie członków Rady Osiedla Spółdzielczego, w zakresie i na warunkach określonych postanowieniami Statutu,
2/ rozpatrywanie sprawozdań Rady Osiedla Spółdzielczego oraz zgłaszanie swoich wniosków w sprawach wynikających z tych sprawozdań,
3/ wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących Spółdzielni do właściwych jej organów, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Członków Zespołu Nieruchomości.
2. Szczegółowy tryb obradowania, zakres uprawnień oraz sposób podejmowania uchwał i inne sprawy organizacyjne, związane z obradami Zebrania Członków Zespołu Nieruchomości, określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
 
TYTUŁ IX. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI
 
§ 126.
1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni.
2. Spółdzielnia, poza swoją podstawową działalnością, może prowadzić również działalność w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami gruntowymi, budynkowymi i lokalowymi, należącymi do osób trzecich, a także może prowadzić działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami, jak również może świadczyć usługi na rzecz swoich członków i innych osób, w zakresie pośrednictwa finansowego oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, na warunkach i zasadach, określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, w ustawie o własności lokali, w ustawie - Prawo bankowe i w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz w przepisach innych ustaw.
 
§ 127.
1. Fundusze Spółdzielni stanowią:
1/ fundusz udziałowy,
2/ fundusz zasobowy,
3/ fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych.
2. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze celowe:
1/ fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, zwany funduszem remontowym,
2/ fundusz działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
3/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Inne fundusze celowe Spółdzielni mogą być tworzone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.
4. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w ust. 3, określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.
5. W przypadku ustania członkostwa przed zawarciem umowy o budowę lokalu lub domu jednorodzinnego, Spółdzielnia na żądanie byłego członka lub innych osób uprawnionych, zwraca im wpłacone i wniesione na wkład mieszkaniowy lub wkład budowlany środki finansowe w ich wysokości nominalnej, w terminie nie później niż 30 dni od dnia otrzymania ich żądania, złożonego w formie pisemnej.
6. W przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy o budowę lokalu lub domu jednorodzinnego przed wybudowaniem dla członka lub innych osób lokalu lub domu jednorodzinnego, objętego tego rodzaju umową, Spółdzielnia na żądanie byłego członka lub innych osób uprawnionych, zwraca im wpłacone i wniesione na wkład mieszkaniowy lub wkład budowlany środki finansowe w ich wysokości nominalnej, w terminie określonym w umowie o budowę lokalu lub domu jednorodzinnego, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej skutecznego rozwiązania lub jej wygaśnięcia.
 
§ 128.
Spółdzielnia może pobierać odrębne opłaty od czynności prawnych i faktycznych oraz w związku z wydawaniem dokumentów dla potrzeb jej członków, w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą w odrębnym regulaminie.
 
§ 129.
1. W sprawach gospodarki Spółdzielni oraz prowadzenia rachunkowości, nieuregulowanych w Statucie, obowiązują odpowiednio przepisy ustawy o rachunkowości i innych ustaw.
2. Rada Nadzorcza może określić w miarę potrzeby w regulaminach szczegółowe zasady gospodarki Spółdzielni w ramach przepisów obowiązujących ustaw i postanowień Statutu.
 
 TYTUŁ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 130.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się obowiązujące przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 119, poz. 1116 z 2003 r. z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. Nr 80, poz. 903 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) oraz innych ustaw, regulujących zakres działalności spółdzielni, w tym spółdzielni mieszkaniowych.
 
§ 131.
Spółdzielnia umieszcza ogłoszenia przewidziane w przepisach prawa w „Monitorze Spółdzielczym”, o ile przepisy ustaw nie przewidują innego sposobu publikowania jej ogłoszeń.