e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Porządku domowego

WZORCOWY REGULAMIN
Porządku domowego i użytkowania lokali w budynkach Osiedli Spółdzielczych
Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Szczecinie
 
ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

§ 1.
Regulamin niniejszy opracowany został na podstawie § 117 pkt 11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb" w Szczecinie, w związku z treścią art. 5 §1 pkt 4 ustawy z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze /tekst jednolity: Dz.U. Nr 188, poz.1848 z 2003 r., z poźn. zmianami/ i w związku z treścią art.1 ust.3 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych /tekst jednolity: Dz.U. Nr 119, poz.1116 z 2003 r., z poźn. zmianami /.
 
§ 2.
Regulamin obowiązuje członków Spółdzielni i inne osoby, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu oraz osoby faktycznie korzystające z lokali i pomieszczeń wspólnych w zasobach Osiedla Spółdzielczego „……………”.
 
§ 3.
Przez osobę korzystającą z lokalu w rozumieniu niniejszego regulaminu – zwaną dalej użytkownikiem lokalu – rozumie się członka Spółdzielni, osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje prawo do lokalu, najemcę, dzierżawcę, a także inne osoby przebywające w lokalu.
 
§ 4.
Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu jest zobowiązana zawiadomić Spółdzielnię o zmianie ilości osób zamieszkujących lub użytkujących lokal oraz o innych istotnych zmianach dotyczących lokalu, a w szczególności o zmianach w zakresie prawa własności.
  
ROZDZIAŁ II. UTRZYMANIE BUDYNKÓW I LOKALI.
 
§ 5.
Administracja Osiedla Spółdzielczego zobowiązana jest do:
1) przekazywania do korzystania i używania osobom uprawnionym lokali Spółdzielni, w tym lokali w nowo zrealizowanych inwestycjach, na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych,
2) usuwania wad i usterek budowlanych, ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników lokali, w terminach obustronnie uzgodnionych, jednak nie dłuższych niż jeden miesiąc od zgłoszenia wady, z wyłączeniem wad, przy których istnieje trudność ustalenia przyczyny ich powstania oraz tych, których usunięcie wymaga określonych warunków atmosferycznych, które usuwane będą niezwłocznie po zaistnieniu właściwych warunków do ich usunięcia,
3) protokolarnego odbioru lokalu, w przypadku opróżnienia i wydania lokalu Spółdzielni.
 
§ 6.
Administracja Osiedla Spółdzielczego zobowiązania jest do sprawnej obsługi użytkowników lokali i załatwiania ich wniosków oraz skarg dotyczących spraw ogólnych i indywidualnych, a po¬nadto do dbałości o właściwy stan techniczny, użytkowy i sanitarny części wspólnych nieruchomości, w tym:
1) utrzymania czystości i estetyki klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, wind, zsypów, elewacji budynków, placów zabaw, zieleńców, chodników, dojść do budynków i innych elementów oraz obiektów ogólnego użytku,
2) zapewnienia sprawnego funkcjonowania wszelkich instalacji i urządzeń, stanowiących stałe wyposażenie budynków,
3) wykonywania okresowych kontroli obiektów, w tym kontroli wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz.U. Nr 243 z 2010 r., poz.1623, z poźn. zmianami/.
4) wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki do skła¬dowania odpadów i zapewnienia ich systematycznego opróżniania,
5) dokonywania niezbędnych remontów i prowadzenia bieżącej konserwacji części wspólnych nieruchomości,
6) organizowania systematycznego usuwania odpadów wielkogabary¬towych,
7) zapewnienia dogodnych i bezpiecznych dojść do budynków i lokali,
8) zapewnienia oświetlenia klatek schodowych, wejść do budynków i korytarzy piwnicznych,
9) zapewnienia właściwej informacji o funkcjonowaniu Administracji Osiedla Spółdzielczego i organów samorządowych Spółdzielni, telefonach straży, pogotowia, policji oraz funkcjonowaniu innych służb i podmiotów, obsługujących zasoby mieszkaniowe zarządzane przez Spółdzielnię,
10) umieszczania nazwisk mieszkańców w spisie i przy przycisku domofonu - na podstawie pisemnego oświadczenia użytkowników lokali,
11) systematycznego prowadzenia dezynfekcji zsypów, komór zsypowych i parawanów śmietnikowych oraz w razie potrzeby, dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji pomiesz¬czeń ogólnego użytku w budynkach mieszkalnych,
12) oznakowania obiektów przez umieszczenie numerów adresowych i nazw ulic zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa administracyjnego i budowlanego,
13) utrzymania we właściwym stanie drzwi wejściowych do budynku oraz okien na klatkach schodowych i w piwnicach.
 
§ 7.
1. Użytkownik lokalu zobowiązany jest korzystać z lokalu i części wspólnych nieruchomości w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i nieuciążliwy dla innych użytkowników lokali.
2. Użytkownik lokalu jest zobowiązany dbać o budynki i ich otoczenie oraz chronić je przed dewastacją.
3. W przypadku jakichkolwiek awarii lub nagłych wypadków należy niezwłocznie zgłosić je do Administracji Osiedla lub pogotowia lokatorskiego, a w razie potrzeby zawiadomić odpowiednie służby, takie jak: straż pożarna, pogotowie gazowe, policja itp.
4. W przypadkach koniecznych użytkownik lokalu obowiązany jest umożliwić wstęp do lokalu odpowiednim służbom Spółdzielni i osobom upoważnionym przez Spółdzielnię, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu, usunięcia awarii lub odczytania urządzeń pomiarowych i wskaźnikowych zainstalowanych w lokalu.
 
§ 8.
1. Użytkownik lokalu jest obowiązany do zachowania porządku i czystości w częściach wspólnych nieruchomości, w tym m.in.: na klatkach schodowych, korytarzach, pralniach, suszarniach, strychach, piwnicach, pomieszczeniach zsypowych, w kabinach dźwigowych oraz na terenach stanowiących otoczenie budynków.
2. W przypadku uciążliwego lub rażącego zanieczyszczenia pomieszczeń części wspólnych nieruchomości lub otoczenia budynku, a także w przypadku uszkodzenia urządzeń i szybów zsypowych wskutek niewłaściwego korzystania z instalacji zsypowej, sprawca po¬winien niezwłocznie i bez wezwania sprzątnąć zanieczyszczone miejsce oraz w przypadku uszkodzeń powiadomić Administrację Osiedla o uszkodzeniu. Za usunięcie przez Administrację Osiedla zanieczyszczeń lub uszkodzeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, sprawca będzie ponosił odpowiedzialność majątkową, w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
3. Odpady komunalne z gospodarstw domowych należy wynosić w workach do zsypów lub pojemników na odpady, ustawionych w parawanach śmietnikowych lub pomieszczeniach na odpady znajdujących się w budynku.
4. Odpady komunalne należy segregować i odpowiednio umieszczać w oznakowanych pojemnikach służących do selektywnej zbiórki odpadów.
5. Wszelkie odpady budowlane niebędące odpadami komunalnymi (np. gruz, kafle, stare okna itp.) użytkownicy lokali zobowiązani są wywieźć we własnym zakresie i na swój koszt. Zabrania się wrzucania tych odpadów do pojemników na odpady komunalne.
6. Meble i inne przedmioty – tzw. „odpady gabarytowe” należy wystawić do wywiezienia w terminach wyznaczonych przez Administrację Osiedla.
7. Zabronione jest wyrzucanie przez okno jakichkolwiek przedmiotów i odpadów oraz trzepanie dywanów w oknach i na balkonach oraz loggiach.
8. Zabrania się wrzucania do szybów zsypowych gruzu i materiałów pylących oraz przedmiotów mogących spo-wodować zapchanie urządzeń zsypowych, a także zabrania się wylewania płynów do tego rodzaju instalacji.
9. Zabrania się trzepania worków od odkurzaczy na klatkach schodowych i w komorach zsypowych.
10. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do utrzymania czystości i estetyki na tarasach, loggiach i balkonach, w tym również w okresie zimowym poprzez usuwanie śniegu, w sposób niepowodujący uciążliwości dla innych użytkowników budynku i jego otoczenia.
 
§ 9.
1. W części lokalu mieszkalnego może być prowadzona drobna i nie uciążliwa działalność gospo¬darcza o ile nie zakłóca ona spokoju współmieszkańcom, nie zagraża bezpieczeństwu i nie pogarsza stanu sanitarnego oraz użytkowego budynku mieszkalnego.
2. Zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej w piwnicach budynków mieszkalnych, z wyłączeniem pomieszczeń funkcjonalnie do tego dostosowanych, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.
3. Pracownik Spółdzielni legitymujący się pisemnym upoważnieniem ma prawo dokonywania kontroli prawidłowości użytkowania lokalu, jego stanu technicznego i użytkowego oraz ustalania ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym.
 
  ROZDZIAŁ III. BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE.
 
§ 10.
W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu należy natychmiast zamknąć zawory odcinające oraz zawiadomić Administrację Osiedla Spółdzielczego, pogotowie spółdzielcze lub pogotowie gazowe – tel. 992.
 
§ 11.
1. Zabrania się przechowywać w piwnicach budynków i innych pomieszczeniach ogólnego użytku, a także w miejscach do tego nieprzeznaczonych, jak np. tarasy, balkony i loggie: materiały łatwopalne (w tym np. makulatura), żrące, wybuchowe, pirotechniczne, samozapalne, trujące, cuchnące, jak również używania w tych pomieszczeniach otwartego ognia.
2. Zabrania się przechowywać w budynkach mieszkalnych butle gazowe z gazami sprężonymi lub skroplonymi.
3. Niedozwolone jest zastawianie i tarasowanie korytarzy oraz pomieszczeń ogólnego użytku, nieużytecznymi i zużytymi meblami oraz innymi przedmiotami i rzeczami, zmniejszającymi wymiary dróg ewakuacyjnych lub mogących utrudniać akcję ratunkową.
  
§ 12.
1. Zabronione jest jakiekolwiek przerabianie instalacji elektrycz¬nej bez zgody Administracji Osiedla Spółdzielczego.
2. W lokalach mieszkalnych, w których instalacje elektryczne wykonano z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym poprzez wyłączniki różnicowo-prądowe zabrania się samodzielnego:
a) demontowania osprzętu elektrycznego,
b) przestawiania i demontowania urządzeń sanitarnych,
c) demontowania i odłączania przewodów wyrównawczych w łazience i kuchni.
3. O wszelkich uszkodzeniach instalacji elektrycznej należy zawiadomić Administrację Osiedla Spółdzielczego lub pogotowie spółdzielcze.
 
§ 13.
W przypadku opuszczenia lokalu na dłuższy okres należy zamknąć zawory gazu, zimnej i ciepłej wody oraz pozostawić w Administracji Osiedla kontaktowy numer telefonu lub aktualny adres pobytu.
 
§ 14.
Zabrania się w szczególności:
1) palenia tytoniu w pomieszczeniach części wspólnych nieruchomości, w tym: na klatkach schodowych, w kioskach wejściowych do klatek schodowych, kabinach dźwigowych oraz w ogólnodostępnych obiektach i terenach przeznaczonych do zabaw dzieci, a także w miejscach, w których znajdują się jakiekolwiek materiały palne,
2) użytkowania niesprawnych, niewłaściwie ustawionych bądź prowizorycznie podłączonych odbiorników elektrycznych i urządzeń grzejnych (np. kuchenek)
3) pozostawiania bez dozoru włączonych urządzeń i odbiorników elektrycznych,
4) ustawiania elektrycznych urządzeń grzejnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od nieosłoniętych materiałów palnych i mebli,
5) wykonywania we własnym zakresie prowizorycznych podłączeń i napraw instalacji elektrycznych,
6) przeciążania instalacji elektrycznej poprzez włączanie do jednego gniazdka (obwodu) odbiorników prądu o znacznej mocy znamionowej, powodując grzanie się styków,
7) watowania lub używania niewłaściwych bezpieczników w tablicach rozdzielczych instalacji elektrycznej,
8) stosowania na osłony punktów świetlnych (żarówek) materiałów palnych (abażury),
9) parkowania pojazdów mechanicznych pod oknami budynku w miejscach do tego nieprzeznaczonych i przechowywania w piwnicach motorowerów oraz innych pojazdów mechanicznych.
10) ograniczania dostępu do hydrantów i gaśnic.
 
§ 15.
1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa pożarowego należy zawiadomić niezwłocznie Administrację Spółdzielni „Dąb” lub pogotowie lokatorskie.
2. Postępowanie w razie pożaru: Każdy, kto zauważył pożar zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić skutecznie sąsiednich mieszkańców budynku, a następnie zaalarmować Państwową Straż Pożarną (tel. 998) podając adres, gdzie się pali, co jest objęte pożarem, a także swoje nazwisko i numer telefonu.
  
ROZDZIAŁ IV. INNE POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE.
 
§ 16.
1. Zabrania się dokonywania zmian w przewodach wentylacyjnych i spalinowych, instalowania wyciągów elektrycznych, zatykania kratek wentylacyjnych i podejmowania innych działań zakłócających działanie instalacji wentylacji grawitacyjnej i instalacji odprowadzenia spalin.
2. Zabrania się korzystania z urządzeń zadymiających i z otwartym ogniem (np. grille) na balkonach, tarasach i loggiach oraz w pobliżu budynków mieszkalnych.
3. Zabrania się umieszczania na zewnętrznych częściach balkonów i loggii skrzynek z kwiatami i innych przedmiotów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla osób przebywających poniżej.
4. Zmiany w instalacjach oraz przegrodach wewnętrznych znajdujących się wewnątrz lokalu i domu jednorodzinnego wymagają zgody Spółdzielni wyrażonej na piśmie.
5. Niedozwolone jest dokonywanie zmian w elewacji budynku poprzez m.in.: zmianę kolorystyki loggii, balkonów i zewnętrznej powierzchni okien, a także samowolne monto¬wanie krat balkonowych, zamurowywanie balkonów i loggii.
6. Podlewanie kwiatów na balkonach i parapetach nie może powodować zniszczenia elewacji i zalania lokali mieszkalnych położonych na niższych kondygnacjach.
 
§ 17.
Instalowanie wszelkich szyldów i reklam na terenach i budynkach spółdzielczych wymaga zgody Administracji Osiedla Spółdzielczego.
 
§ 18.
Instalowanie indywidualnych anten radiowych i telewizyjnych na zewnątrz budynku wymaga zgody Administracji Osiedla Spółdzielczego, przy zachowaniu procedur określonych w oddzielnym regulaminie oraz prawie budowlanym.
 
§ 19.
Zabrania się samowolnego dokonywania jakichkolwiek zmian w instalacji centralnego ogrzewania i w innych instalacjach oraz urządzeniach, stanowiących wyposażenie techniczne obiektu lub budynku.
 
§ 20.
Bez zezwolenia Administracji Osiedla zabrania się wchodzenia na dachy budynków i innych obiektów.
 
§ 21.
1. Osoby korzystające z pralni ponoszą koszty jej używania.
2. Niedozwolone jest przechowywanie w wózkowniach, pralniach i suszarniach, bez pisemnej zgody Administracji Osiedla, prywatnych rzeczy, które nie są związane z przeznaczeniem użytkowym tych pomieszczeń.
 
§ 22.
1. W godzinach od 2200 do 600 w budynkach mieszkalnych na terenie Osiedla Spółdzielczego obowiązuje zachowanie ciszy nocnej.
2. Trzepanie dywanów, pościeli i odzieży, może odbywać się w dni powsze¬dnie, w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych, w godzinach od 800 do 2000.
3. Prace uciążliwe, wywołujące nadmierny hałas, wykonywane w lokalach mieszkalnych, np. wiercenie otworów, mogą być wykonywane w dni powszednie w godzinach od 1000 do 1900.
4. Używanie instrumentów muzycznych, odbiorników RTV i odtwarzaczy muzyki nie może zakłócać spokoju innym użytkownikom budynku.
 
§ 23.
1. Utrzymywanie w lokalach mieszkalnych psów, kotów i innych zwie¬rząt domowych jest dopuszczalne, jeśli ich właści¬ciele są w stanie zapewnić im właściwą opiekę i przestrzeganie wymogów sanitarnych. Zabronione jest utrzymywanie psów i kotów oraz innych zwierząt poza lokalem mieszkalnym.
2. Zabroniona jest hodowla zwierząt w budynkach mieszkalnych i innych lokalach do tego nieprzeznaczonych.
3. Zwierzęta domowe, a w szczególności psy i koty powinny być utrzymywane tak, aby:
a) nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi,
b) nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich,
c) nie zanieczyszczały pomieszczeń i terenów przeznaczonych do użytku wspólnego,
d) nie zakłócały ciszy domowej, szczególnie w porze nocnej przez wycie, szczekanie albo inne głośne zachowanie.
4. Do obowiązków posiadaczy psów należy w szczególności ich zarejestrowanie oraz regularne szczepienie przeciw wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym.
5. W miejscu przeznaczonym do użytku publicznego zwierzęta domowe należy zaopatrzyć w odpowiednie środki zabezpieczające takie jak: kaganiec, uprząż, klatka itp. Właściciele psów zobowiązani są zabezpieczyć zwierzę poprzez smycz i kaganiec.
6. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do uprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności takich jak: klatki schodowe, windy, chodniki, place, trawniki, parki.
7. Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych do:
a) miejsc wydzielonych do zabawy dla dzieci, a w szczególności piaskownic,
b) pomieszczeń użyteczności publicznej,
c) obiektów sportowych.
8. Właściciele zwierząt domowych ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez te zwierzęta, na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
9. Dokarmianie zwierząt, w tym ptactwa dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 
§ 24.
1. Parkowanie pojazdów mechanicznych jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
2. Na parkingach osiedlowych dopuszczalne jest parkowanie samochodów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.
3. Niedopuszczalne jest blokowanie przez pojazdy dojść do klatek schodowych i lokali użytkowych, dojazdów do komór zsypowych i śmietników, a także parkowanie w sposób uniemożliwiający dojazd do budynków pojazdów służb technicznych, ratunkowych i ochrony porządku publicznego.
4. Zabronione jest zanieczyszczanie smarami chodników i dróg dojazdowych oraz mycie wszelkich pojazdów na terenach i w obiektach Osiedla Spółdzielczego, poza przeznaczonymi do tego celu myjniami samochodowymi.
 
§ 25.
1. Użytkownik ogródka przydomowego zobowiązany jest każdorazowo udostępnić jego teren w celu usunięcia awarii lub przeprowadzenia prac remontowych związanych z eksploatacją budynku mieszkalnego.
2. Zabezpieczenia nasadzeń w ogródkach, w sposób umożliwiający wykonanie prac, o których mowa w pkt.1, dokonuje użytkownik ogródka we własnym zakresie i na własny koszt.
3. Za szkody powstałe w ogródkach przydomowych w związku z prowadzeniem prac, o których mowa w pkt.1 Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności.
4. Zasady utrzymania i korzystania przez użytkowników lokali z ogródków przydomowych określają inne regulaminy szczegółowe, uchwalone przez Rady Osiedli Spółdzielczych.
 
§ 26.
Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia należytej opieki dzieciom i ponoszą odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone, na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 
§ 27.
Skargi i wnioski zgłaszane do Administracji Osiedla lub Rady Osiedla Spółdzielczego winny być rozpatrywane z całą starannością i załatwiane w terminie 30 dni, od dnia wpływu do Spółdzielni, o ile nie wymagają one zebrania dodatkowych materiałów lub przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. W tym ostatnim wypadku, obowiązuje dwumiesięczny termin na udzielenie odpowiedzi na skargę lub wniosek członka Spółdzielni albo innej osoby uprawnionej.
 
§ 28.
Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego „Regulaminu" członkowie Spółdzielni ponoszą odpowiedzialność statutową przed organami Spółdzielni, niezależnie od sankcji, wynikających z przepisów kodeksu wykroczeń oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących, w tym postanowień Uchwały Rady Miasta Szczecina „w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecina”, a także niezależnie od odpowiedzialności cywilnej, wynikającej z przepisów kodeksu cywilnego. Taką samą odpowiedzialność, poza statutową, za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu ponoszą pozostali użytkownicy lokali.
 
§ 29.
Jeśli lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu stanowi odrębną własność lub zostało zbyte spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu, a osoby korzystające z lokalu wykraczają w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czynią korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Zarząd Spółdzielni na podstawie art. 1710 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w związku z art. 16 ustawy o własności lokali ma prawo wystąpić do sądu z żądaniem o sprzedaż tego lokalu w drodze licytacji i przeprowadzić egzekucję z nieruchomości. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zastępczego.
 
§ 30.
Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Osiedla Spółdzielczego „........................................” w dniu ............................. i obowiązuje od dnia jego uchwalenia.
 
Niniejszy wzorcowy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu 14 kwietnia 2011 r. (Uchwała Nr 119/2011) i obowiązuje od dnia jego uchwalenia.