e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Montaż anteny satelitarnej i RTV

REGULAMIN
w sprawie warunków wydawania pozwoleń na montaż anten satelitarnych i RTV na zewnętrz lokali.

§ 1.
Regulamin niniejszy zostaje uchwalony i obowiązuje w oparciu o treść § 82 ust. 1 pkt. 9 Statutu SM „Dąb” w Szczecinie.

§ 2.
1. Anteny satelitarne i RTV mogą być zamontowane na zewnątrz lokalu tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego pozwolenia, zwanego dalej decyzją o pozwoleniu na montaż anteny wydanego przez Kierownika właściwej miejscowo Administracji Osiedla Spółdzielczego, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd Spółdzielni.
2. Podstawą wydania decyzji o pozwoleniu na montaż anteny jest spełnienie przez ubiegającego się Członka Spółdzielni wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3.
1. Decyzja o pozwoleniu na montaż anteny wydawana jest na pisemny wniosek (podanie) wystosowany przez zainteresowanego członka Spółdzielni do Kierownika właściwej miejscowo Administracji Osiedla Spółdzielczego.
2. Do wniosku (podania) o wyrażenie zgody na montaż anteny na zewnętrz lokalu dołączyć należy następujące dokumenty:
2.1. Oświadczenie wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2.2. Krótki opis dotyczący rodzaju, przeznaczenia, gabarytów, planowanego miejsca i   sposobu montażu anteny.
3. Zamontowanie każdej anteny satelitarnej i RTV stanowiącej niezależne urządzenie techniczne wymaga oddzielnej decyzji o pozwoleniu na montaż anteny.

§ 4.
1. Członek Spółdzielni może ubiegać się o pozwolenie na montaż anteny satelitarnej lub RTV tylko i wyłącznie w następujących lokalizacjach:
1.1. na wewnętrznej stronie ścian loggii,
1.2. na ościeżach okiennych okien należących do lokalu, w warstwie konstrukcyjnej ściany, pod warunkiem, że antena nie będzie przysłaniała światła otworów okiennych sąsiadów,
1.3. na balustradach balkonów lub loggii należących do lokalu pod warunkiem, że antena nie będzie przysłaniała światła otworów okiennych sąsiadów,
2. Niedopuszczalny jest montaż anteny:
2.1. na ścianach zewnętrznych budynków, z wyłączeniem przypadków określonych w postanowieniach ust.1.1 i ust.1.2. niniejszego paragrafu,
2.2. na dachach budynków.
3. Konstrukcja wsporcza anteny nie może wystawać więcej niż 50 cm poza lico ściany zewnętrznej lub balustrady.
4. Inne warunki techniczne montażu anteny, związane z konkretną lokalizacją, typem, gabarytami i innymi wymaganiami technicznymi wyszczególnionymi we wniosku o wydanie pozwolenia, określa Kierownik właściwej miejscowo Administracji Osiedla Spółdzielczego.

§ 5.
1. Ubiegający się o pozwolenie na montaż anteny:
1.1. przejmuje pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich związaną z odpowiednim zamocowaniem i użytkowaniem anteny satelitarnej i RTV na zewnątrz budynku,
1.2. przejmuje pełną odpowiedzialność majątkową i cywilną wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Szczecinie z tytułu mogących powstać w trakcie użytkowania zamontowanej anteny satelitarnej i RTV uszkodzeń mienia,  w tym uszkodzeń lub zabrudzeń elewacji budynku, okien i balustrad innych lokali w budynku,
1.3. zobowiązuje się do prowadzenia na własny koszt bieżącej konserwacji zamontowanej anteny oraz konstrukcji wsporczej anteny oraz dbania o zachowanie estetycznego wyglądu całości zamontowanych na zewnątrz lokalu konstrukcji i urządzeń anteny,
1.4. zobowiązuje się na każde wezwanie Spółdzielni do umożliwienia jej upoważnionym pracownikom przeprowadzenia kontroli sposobu montażu i warunków eksploatacji anteny,
2. Na każde wezwanie Kierownika właściwej miejscowo Administracji Osiedla Spółdzielczego, związane z koniecznością wykonania prac remontowych na elewacji budynku, członek zobowiązany jest do demontażu anteny wraz z konstrukcją we własnym zakresie. W przypadku nie wykonania tego obowiązku przez członka obciążają go koszty demontażu anteny wykonanego przez inne osoby prawne lub fizyczne na zlecenie Spółdzielni albo przez samą Spółdzielnię.

§ 6.
Decyzja o pozwoleniu na montaż anteny satelitarnej i RTV  lub odmowa wydania takiej decyzji wraz z uzasadnianiem winna być wydana przez Kierownika właściwej miejscowo Administracji Osiedla Spółdzielczego w terminie 30 dni od dnia wpływu do Spółdzielni wniosku o wydanie pozwolenia wraz załącznikami  wyszczególnionymi w §3. ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 

§ 7.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Prawa budowlanego, Prawa spółdzielczego oraz postanowienia Statutu SM „Dąb” w Szczecinie.

§ 8.
Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą SM „Dąb” w Szczecinie w dniu 29.10.2002 r. (Uchwała RN Nr 356/02) i obowiązuje od dnia jego uchwalenia.